ePojmovnik

ePojmovnik
strokovnih izrazov s področij jedrske tehnike in varstva pred sevanji
Filter
V polje vpišite iskalni niz.
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
W
Z
Ž
1
Filter

Seznam pojmov

Seznam izrazov: 2.193
A

absorber nevtronov neutron absorber

Jedrska fizika
Snov, ki ima velik presek za absorpcijo nevtronov.

absorbirana doza absorbed dose

Varstvo pred sevanji
Energija, ki jo sevanje odda snovi, absorbirana na enoto mase. Enota je grej (1 Gy = 1 J/kg).

absorpcija nevtronov neutron absorption

Jedrska fizika
Jedrska reakcija, pri kateri jedro zajame prosti nevtron.

absorpcijska krivulja absorption curve

Varstvo pred sevanji
Krivulja, ki ponazarja odvisnost absorbirane sevalne količine od razdalje, ki jo sevanje preide skozi absorber.

absorpcijski koeficient absorption coefficient

Jedrska fizika
Delež sevanja, ki ga snov absorbira na enoto poti.

absorpcijski učinek samarija samarium absorption effect (samarium poisoning)

Reaktorska fizika
Zmanjšanje reaktivnosti reaktorja zaradi nastanka cepitvenega produkta 149Sm v gorivu.

adiabatni proces adiabatic process

Jedrska tehnika
Sprememba notranje energije delov nekega sistema brez izmenjave energije z okolico. To je sprememba energije izolirane snovi.

administrativni postopki administrative procedures

Obratovanje jedrskih elektrarn
Postopki, ki opredeljujejo organiziranost in opravila administrativne narave.

ajnštajnij Einsteinium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 99.

akcijski nivo action level

Varstvo pred sevanji
Raven hitrosti doze ali specifične aktivnosti, nad katero se morajo v okoliščinah dolgotrajne izpostavljenosti ali izpostavljenosti v izrednih razmerah izvajati sanacijski ali varnostni ukrepi.

aktinidi actinides

Jedrska fizika
Skupina elementov, ki imajo vrstna števila od 90 do 103.

aktinij Actinium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 89.

aktivacija activation

Jedrska fizika
Pretvorba stabilnega nuklida v radioaktivni nuklid kot posledica obsevanja snovi. Aktivacijo praviloma povzročijo nevtroni, le izjemoma drugi delci ali visokoenergijsko sevanje gama.

aktivacijska analiza activation analysis

Jedrska fizika
Metoda kemijske analize, ki temelji na razpoznavanju in meritvah značilnega sevanja nuklidov, nastalih z obsevanjem vzorca.

aktivacijska folija activation foil

Jedrska fizika
Aktivacijski detektor v obliki folije.

aktivacijski detektor activation detector

Jedrska fizika
Detektor sevanja, s katerim merimo nevtronski fluks s pomočjo aktivnosti vzorca, ki ga vstavimo v nevtronsko polje. S kombinacijo aktivacijskih detektorjev iz različnih snovi lahko določimo tudi spekter nevtronov.

aktivacijski presek activation cross section

Jedrska fizika
Presek za reakcijo, pri kateri se snov aktivira.

aktivacijski produkt activation product

Jedrska fizika
Radionuklid, ki nastaja z nevtronskim zajetjem v snovi, ki je izpostavljena nevtronskemu sevanju.

aktivna komponenta active component

Jedrska tehnika
Komponenta, ki ji je za delovanje potrebno dovajati energijo (glej pasivna komponenta in enojna odpoved).

aktivni delec hot particle

Varstvo pred sevanji
Delec, ki ima tako visoko aktivnost, da je nevaren za okolico.

aktivni prelom active fault

Jedrska tehnika
Prelom v zemeljski skorji, ki je nastal v najmlajšem tektonskem obdobju.

aktivno gorivo active fuel

Reaktorska fizika
Tisti del goriva, kjer poteka verižna reakcija.

aktivnost activity

Jedrska fizika
Število razpadov na enoto časa. Enota je bekerel (1 Bq = 1 s-1). Stara, nedovoljena enota pa je kiri (1 Ci = 37 MBq).

ALARA ALARA

Varstvo pred sevanji
Kratica za "As Low As Reasonably Achievable", s katero opredeljujemo vse aktivnosti pri varstvu pred sevanji, da bi dosegli kolikor je možno nizke doze, ob hkratni družbeni in ekonomski sprejemljivosti.

alarm alarm

Jedrska tehnika
Svarilni signal o izjemnem stanju.

americij Americium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 95.

Ameriško združenje jedrskih strokovnjakov American Nuclear Society

Jedrska tehnika
Strokovna zveza, ki združuje jedrske strokovnjake predvsem Združenih držav Amerike. Obstajajo tudi sekcije zunaj ZDA. Glavne aktivnosti so priprava strokovnih srečanj, izdaja strokovne literature in standardov.

analiza delovne naloge task analysis

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistematičen način preverjanja delovnih nalog z razgovori z njihovimi izvajalci. Tako se prepoznajo pogoji, standardi, elementi in zahtevane spretnosti ali znanja.

analiza delovnega mesta job analysis

Obratovanje jedrskih elektrarn
Metoda za pripravo podrobnega seznama obveznosti in nalog določenega delovnega mesta ter informacij o delovnih nalogah, ki jih je treba vključiti v usposabljanje.

analiza načinov in učinkov okvar failure modes and effects analysis

Jedrska tehnika
Sistematični proces določanja in dokumentiranja načinov in učinkov okvar na opremo.

analiza občutljivosti sensitivity analysis

Jedrska tehnika
Ugotavljanje lastnosti sistema ali računalniškega programa s študijem njegovega odziva na majhne spremembe vhodnih parametrov.

analiza potreb needs analysis

Obratovanje jedrskih elektrarn
Postopek razpoznavanja potencialnih ali obstoječih potreb po usposabljanju s preverjanjem razlik med zahtevami po usposobljenosti in obstoječo ali pričakovano usposobljenostjo.

analizator analyzer

Jedrska tehnika
Naprava za analizo procesov ali drugih naprav.

analizator elektrarne plant analyzer

Jedrska tehnika
Računalniško orodje, sposobno z veliko točnostjo simulirati zapletene prehodne pojave v pravi elektrarni.

anihilacija annihilation

Jedrska fizika
Reakcija med delcem in njegovim antidelcem, pri kateri se njuni masi v celoti pretvorita v energijo dveh fotonov, ki odletita v nasprotni smeri. V jedrski tehnologiji je pomembna edino anihilacija elektrona s pozitronom.

aseizmični (nepotresni) premiki aseizmical displacement

Jedrska varnost
Premiki zemeljske skorje ob aktivnih prelomih, ki nastanejo zaradi stalnih pritiskov zemeljskih mas v globini. Povzročajo nehomogeno napetostno polje in deformacije v zemeljski skorji, med njimi tudi prelome. Strižne napetosti povzročajo stalne polzeče premike, ne da bi nastajali potresi.

atom atom

Jedrska fizika
Najmanjši delec elementa, ki ohranja njegove kemijske in fizikalne lastnosti. Atom je sestavljen iz pozitivno nabitega jedra in negativno nabitega elektronskega oblaka. Število elektronov v nevtralnem atomu (oziroma število protonov v jedru) določa vrstno mesto elementa v periodnem sistemu.

atomska energija atomic energy

Jedrska fizika
Prvotni, danes zastarel in fizikalno napačen izraz za jedrsko energijo.

atomska enota mase atomic mass unit

Jedrska fizika
Enota mase v atomski fiziki in kemiji. Definirana je kot dvanajstina mase atoma ogljika-12 in je približno enaka masi protona ali nevtrona.

atomska masa atomic mass

Jedrska fizika
Masa atoma, izražena v atomskih enotah mase.
B

baritni beton barytes concrete

Jedrska tehnika
Beton z visoko vsebnostjo baritov, težkih barijevih mineralov, ki izboljšujejo zaščito pred sevanjem.

barn barn

Jedrska fizika
Enota v jedrski fiziki za presek (verjetnost) za jedrske reakcije in sipanje. Ima dimenzijo površine. 1 barn = 10-24 cm2 = 10-28 m2.

bazen za izrabljeno gorivo spent fuel pit (spent fuel storage pool)

Jedrska tehnika
Bazen z borirano vodo v jedrski elektrarni, v katerega se shranjujejo izrabljeni gorivni elementi.

bazen za shranjevanje kondenzata condensate storage pool

Jedrska tehnika
Bazen, kjer je shranjena voda, ki se uporablja v sekundarnemu delu jedrske elektrarne.

bazenski reaktor pool reactor (swimming pool reactor)

Reaktorska fizika
Reaktor, čigar hladilo ni pod tlakom in je zato v zgoraj odprti posodi. Če je hladilo voda, le-ta običajno služi tudi kot biološki ščit in omogoča vpogled oziroma dostop v reaktor od zgoraj. Bazenski reaktor je tudi ena od izvedb hitrega reaktorja, hlajenega z natrijem. V tem primeru je nad bazenom potreben dodaten biološki ščit.

bazensko pretočno vrenje pool flow boiling

Jedrska tehnika
Vrenje v večji posodi, v kateri se kapljevina počasi premika.

bazensko vrenje pool boiling

Jedrska tehnika
Vrenje v mirujoči kapljevini v večji posodi.

bekerel becquerel

Jedrska fizika
Enota za aktivnost radioaktivnega vira. Definirana je kot en radioaktivni razpad na sekundo. Stara enota za aktivnost je bila kiri (Ci), 1 Ci = 37 GBq.

berkelij Berkelium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 97.

betatron betatron

Jedrska fizika
Pospeševalnik, v katerem elektroni krožijo v magnetnem polju, ki je pravokotno na ravnino kroženja.

bilanca snovi material balance

Jedrski materiali
Primerjava med začetno količino snovi, povečano za vse prejete pošiljke, in končno količino snovi, povečano za vse poslane pošiljke v določenem časovnem obdobju.

biološka hitrost odstranjevanja biological clearance rate

Varstvo pred sevanji
Hitrost, s katero se radionuklidi odstranjujejo iz biološkega tkiva.

biološki razpolovni čas biological half-life

Varstvo pred sevanji
Čas, v katerem se količina neke snovi v biološkem sistemu zmanjša na polovico začetne vrednosti z biološkimi procesi. Pri tem je hitrost zmanjševanja približno eksponentna.

biološki ščit (ščit) biological shield (shield)

Varstvo pred sevanji
Snov, ki zmanjšuje ionizirajoče sevanje na določenem območju do sprejemljive meje.

bivalne razmere habitability

Jedrska tehnika
Zagotavljanje takih razmer v glavni komandni sobi, da so operaterji zaščiteni pred vplivi nezgodnega sproščanja strupenih ali radioaktivnih plinov in da je možno z JE varno obratovati tudi v primeru projektne nesreče.

blažilnik (sunkov, udarcev) snubber

Jedrska tehnika
Konstrukcijski element, dušilnik, ki je namenjen dušenju nihanja konstrukcije med potresom.

blokada (vezna zapora) interlock

Jedrska tehnika
V regulacijskih in varovalnih sistemih oznaka za signal, ki dovoljuje ali preprečuje izvedbo neke akcije, če je določen pogoj izpolnjen.

blokiranje seizure

Jedrska tehnika
Nenačrtovana hitra prekinitev funkcionalnosti neke komponente (npr. zaustavitev vrtenja rotorja črpalke).

blokiranje rotorja rotor locking

Jedrska tehnika
Nenadno blokiranje rotorja črpalke reaktorskega hladila. Pri tem pride do hitrega padca pretoka primarnega hladila.

boben za cevi hose reel

Jedrska tehnika
Kolut, na katerega se navije cev, kadar se le-ta ne uporablja.

boral boral

Reaktorska fizika
Mešanica borovega karbida in aluminija, ki se uporablja kot nevtronski absorber.

borij Bohrium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 107.

borirana voda borated water

Reaktorska fizika
Voda, v kateri je raztopljena borova kislina. Uporablja se kot nevtronski absorber v lahkovodnih reaktorjih.

boriranje boration

Jedrska tehnika
Proces zviševanja koncentracije bora v primarni vodi. Bor se dodaja skozi sistem za uravnavanje kemične sestave in prostornine.

breme load

Jedrska tehnika
Električna moč nekega porabnika v elektrarni ali moč, ki jo elektrarna daje električnemu omrežju.

brezšivna cev seamless tube

Jedrska tehnika
Cev, ki ni narejena z varjenjem, temveč z vlečenjem ali valjanjem.

bris smear

Varstvo pred sevanji
Košček vpojnega materiala (papir, blazinica, lepilni trak...), s katerim vzorčimo kontaminacijo površine.
C

Carnotov cikel Carnot cycle

Jedrska tehnika
Način delovanja idealnega toplotnega stroja z dvema izotermnima in dvema adiabatnima prehodoma.

cedilo zbiralnika sump strainer

Jedrska tehnika
Konstrukcija v zbiralniku, ki zadrži večje kose nečistoč.

celotna absorbirana doza integral absorbed dose

Varstvo pred sevanji
Integral absorbirane doze po celotni masi obsevane snovi v opazovanem prostoru. Enaka je energiji, ki jo prejme snov v tej prostornini. Enota je gram-grej.

celotni koeficient prehoda toplote overall heat transfer coefficient

Jedrska tehnika
V termohidravliki oznaka za skupni povprečni koeficient prehoda toplote.

celotni presek total cross section

Jedrska fizika
Presek za kakršnokoli interakcijo vpadlega delca s snovjo. Celotni presek je vsota presekov za posamezne reakcije.

celovitost integrity

Jedrska tehnika
Oznaka za stanje tlačnega sistema, ko je puščanje iz njega v dovoljenih mejah.

celovitost zadrževalnega hrama containment integrity

Jedrska varnost
Stanje zadrževalnega hrama, pri katerem je puščanje v mejah dovoljenega. Celovitost zadrževalnega hrama je ena od kritičnih varnostnih funkcij elektrarne.

center za napajanje komponent motor control center

Jedrska tehnika
Mesto, s katerega se napajajo določeni električni porabniki.

centrifugalna črpalka centrifugal pump

Jedrska tehnika
Črpalka, v kateri rotor ali gonilnik z vrtenjem zaradi centrifugalne sile ustvarja tlačno razliko, ki poganja tekočino.

centrifugalna polnilna črpalka centrifugal charging pump

Jedrska tehnika
Črpalka, s katero se del primarne vode stalno dotaka v primarni sistem.

centrifugalni izločevalnik vlage primary moisture separator

Jedrska tehnika
Konstrukcija v zgornjem delu sekundarne strani uparjalnika, ki iz dvofaznega toka loči paro od kapljevine.

centrifugalni postopek centrifugal process

Jedrski materiali
Proces ločevanja plinastih ali kapljevitih mešanic izotopov, pri katerem se uporablja centrifuga.

cepitev fission

Jedrska fizika
Jedrski proces, v katerem se težko jedro razcepi na dve srednjetežki jedri, nekaj nevtronov in nekaj fotonov gama. Cepitev je običajno umetno vzbujena (jedrska reakcija, ki jo sprožimo z nevtroni ali visokoenergijski fotoni), lahko pa je tudi spontana (redka vrsta radioaktivnega razpada). Pri cepitvi se sprosti okoli 200 MeV energije.

cepitvena celica fission chamber

Jedrska fizika
Z notranje strani s cepljivo snovjo prevlečena ionizacijska celica. Nevtronsko sevanje, ki pade nanjo, povzroči na stenah cepitve, pri katerih nastajajo naelektreni delci, te pa lahko zaznamo kot električne sunke. Tako lahko merimo gostoto nevtronskega sevanja.

cepitvena plošča fission plate

Reaktorska fizika
Plošča iz cepljive snovi, ki jo obsevamo z nevtroni, tako da pomnožimo njihovo gostoto.

cepitveni nevtroni fission neutrons

Reaktorska fizika
Nevtroni, nastali pri cepitvi, ki so ohranili svojo začetno energijo.

cepitveni plin fission gas

Jedrski materiali
Cepitveni produkti v plinasti obliki.

cepitveni pridelek fission yield

Jedrska fizika
Verjetnost za nastanek določenega nuklida pri cepitvi.

cepitveni produkt fission product

Reaktorska fizika
Nuklid, nastal bodisi neposredno s cepitvijo ali pa z radioaktivnim razpadom nuklidov, nastalih s cepitvijo.

cepitveni spekter fission spectrum

Reaktorska fizika
Porazdelitev takojšnjih cepitvenih nevtronov po energiji.

cepitveni strup fission product poison

Reaktorska fizika
Cepitveni produkti, ki imajo velik presek za absorpcijo nevtronov.

cepitveni števec fission counter

Jedrska fizika
Ionizacijski števec, ki vsebuje cepljivo snov, zato z njim lahko merimo nevtronsko sevanje.

cepljiv fissile

Reaktorska fizika
Oznaka za nuklid, ki se lahko cepi ob zajetju termičnega nevtrona.

cepljiv s hitrimi nevtroni fissionable

Reaktorska fizika
Nuklid, ki ga cepijo samo hitri nevtroni.

cevna obesa pipe hanger

Jedrska tehnika
Strojna komponenta, na kateri so obešene cevi.

cevna plošča tubesheet

Jedrska tehnika
Plošča v uparjalniku, v katero so uvaljane U-cevi uparjalnika. Cevna plošča zagotavlja pregrado proti sekundarnemu delu uparjalnika in formira vstopno in izstopno komoro primarnega hladila.

cevni prenosnik toplote shell and tube heat exchanger

Jedrska tehnika
Prenosnik toplote, ki je sestavljen iz snopa cevi v ohišju.

cevni razdelilnik (cevni zbiralnik) pipe header

Jedrska tehnika
Zbiralnik ali razdelilnik iz cevi.

cevno vodilo guide tube

Jedrska tehnika
Cev, vgrajena v gorivni sveženj v sredici reaktorja, ki vodi regulacijske palice ali sredični detektor.

cevovod (cevovodni sistem) piping

Jedrska tehnika
Sistem medsebojno povezanih cevi, ki vse skupaj opravljajo določeno funkcijo.

cevovod prh spray line

Jedrska tehnika
Cevovod od hladne veje primarnega hladila do šob prh na tlačniku.

ciklotron cyclotron

Jedrska fizika
Pospeševalnik, v katerem naelektreni delci sledijo spiralni poti v magnetnem polju in so pospešeni v nihajočem električnem polju.

ciljna prostornina (obsevana prostornina) target volume

Varstvo pred sevanji
Prostornina, ki jo želimo obsevati med radioterapevtskim posegom.

cirkaloj zircalloy

Jedrski materiali
Zlitina cirkonija in kositra s primesmi kroma, železa, hafnija in niklja, ki se uporablja za srajčke gorivnih elementov v jedrskih reaktorjih.

comptonsko sipanje Compton effect

Jedrska fizika
Eden od načinov sodelovanja sevanja gama s snovjo. Foton se sipa na (skoraj prostem) elektronu zunanje lupine in ga izbije iz atoma. Iz atoma izleti tudi foton z nižjo energijo in drugačno smerjo gibanja od prvotnega fotona. Comptonsko sipanje je najbolj verjetno pri fotonih energije okoli 1 MeV in pri snoveh z nizkim vrstnim številom.

cos φ power factor

Jedrska tehnika
Fazni kot med napetostjo in tokom v izmeničnem električnem sistemu. Razmerje med koristno in jalovo močjo sistema.
Č

čas hoda ventila stroke time

Jedrska tehnika
Čas, ki je potreben, da zapiralo ventila preide iz odprtega v zaprti položaj oziroma obratno.

čas vgrajenosti installed life

Jedrska tehnika
Obdobje, v katerem je neki element ali sistem vgrajen v objekt.

čelo hlajenja quench front

Jedrska tehnika
Tista višina sredice med poplavno fazo velike izlivne nesreče, do katere je iz spodnjega plenuma že prodrla voda za hlajenje v sili in je temperatura srajčk pod njo že močno padla.

čepasti tok slug flow

Jedrska tehnika
Pretok dvofazne zmesi skozi cev, ko se menjavajo kapljevina in para.

čepitveni snop vodil thimble plug

Jedrska tehnika
Skupek čepov, s katerimi zapremo vodila regulacijskih palic gorivnega elementa.

čepljenje plugging

Jedrska tehnika
Postopek zapiranja poškodovanih cevi v uparjalniku s posebnimi čepi. S tem začepljena cev ni več tlačna meja med primarno in sekundarno stranjo jedrske elektrarne. Postopek se opravlja zaradi pretirane obrabe sten cevi in povečane nevarnosti zloma.

Čerenkovo sevanje Cerenkov radiation

Jedrska fizika
Elektromagnetno sevanje, ki ga povzročajo nabiti delci, ki se gibljejo v snovi s hitrostjo, večjo od hitrosti svetlobe v tej snovi.

čevelj foot

Jedrska tehnika
Enota za dolžino v anglosaškem sistemu merskih enot (1 ft = 0,3048 m). V sistemu SI ni dovoljena.

čezmerna izpostavljenost overexposure

Upravni nadzor
Izpostavljenost ionizirajočim sevanjem, ki povzroči preseganje predpisanih mejnih doz za posameznike ali prebivalstvo ali mejnih aktivnosti ali koncentracij aktivnosti za zrak, vodo, tla, živila, krmo in druge izdelke ali materiale.

čistilni sistem purification system

Jedrska tehnika
Sistem za odstranjevanje nečistoč. Primer: sistem za čiščenje bazena za izrabljeno gorivo.

čiščenje (prepihovanje) purge

Jedrska tehnika
Postopek praznjenja oz. čiščenja nekega sistema ali prostora.

človekovo ravnanje human performance

Obratovanje jedrskih elektrarn
Človekovo ravnanje na delovnem mestu v primerjavi z zahtevami.

človeška napaka human error

Jedrska tehnika
Napaka, ki jo je naredil ali povzročil človek.

črni absorber black absorber

Jedrska fizika
Snov, ki zajame praktično vse vpadlo sevanje.

črpalka napajalne vode feedwater pump

Jedrska tehnika
Črpalka v sekundarnem delu jedrske elektrarne, ki dovaja napajalno vodo v uparjalnika.

črpalka reaktorskega hladila (primarna črpalka) reactor coolant pump

Jedrska tehnika
Črpalka, ki zagotavlja pretok primarnega hladila med obratovanjem elektrarne.

črpalka tesnilnega olja generatorja seal oil pump

Jedrska tehnika
Črpalka, ki skrbi za obtok tesnilnega olja generatorja.

črpalka za zasilno napajanje emergency feed pump

Jedrska tehnika
Črpalka v sekundarnem delu jedrske elektrarne, ki dobavlja vodo v uparjalnik v primeru izpada glavne napajalne črpalke.
D

daljinsko ogrevanje district heating

Jedrska tehnika
Ogrevanje naselij ali mest iz centralne toplarne s toplovodi.

daljnovod transmission line

Jedrska tehnika
Napeljava za prenos električne energije na velike razdalje.

darmštatij Darmstadtium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 110.

dejavnik staranja stressor

Jedrska tehnika
Merljiva količina, ki lahko med predobratovalno in obratovalno dobo povzroči takojšnje ali postopno staranje opreme.

dejavnost practice

Varstvo pred sevanji
Katera koli človeška dejavnost, ki uvaja dodatne vire sevanja ali obsevne prenosne poti ali razširja izpostavljenost na dodatne ljudi ali spreminja mrežo obsevnih prenosnih poti od obstoječih virov, tako da povečuje izpostavljenost ali verjetnost za izpostavljenost ljudi ali število izpostavljenih ljudi.

dekontaminacija decontamination

Varstvo pred sevanji
Odstranitev ali zmanjšanje onesnaženosti v snoveh, osebah ali na njih, ali okolju, in sicer z uporabo fizikalnih, kemijskih ali bioloških postopkov.

delavec worker

Varstvo pred sevanji
Katera koli oseba, ki dela za delodajalca bodisi polni delovni čas, nepolni delovni čas ali začasno in ki je prevzela pravice in dolžnosti v zvezi s poklicnim varstvom pred sevanji. (Oseba, ki zaposluje samo sebe, ima hkrati dolžnosti delodajalca in delavca.)

delavec osnovne enote varstva pred sevanji (odgovorna oseba za varstvo pred sevanji) radiation protection officer

Varstvo pred sevanji
Tehnično usposobljen posameznik za varstvo pred sevanji pri določeni zvrsti dejavnosti, ki ga je imenoval imetnik registracije ali dovoljenja z nalogo nadzora izpolnjevanja zahtev varstva pred sevanji. V jedrskih in sevalnih objektih so to delavci enote za varstvo pred sevanji, pri drugih izvajalcih sevalne dejavnosti pa odgovorne osebe za varstvo pred sevanji.

delavniški preizkus shop test

Obratovanje jedrskih elektrarn
Preizkus naprave ali postopka v laboratoriju ali delavnici.

delec particle

Jedrska fizika
Nevtron, proton, foton, elektron, ioniziran atom, nevtrino, mezon, pion ali druga jedrska enota, vpletena ali nastala pri jedrski reakciji.

delec alfa alpha particle

Jedrska fizika
Jedro He-4. Delci alfa se izsevajo iz jeder pri razpadu alfa, lahko pa nastanejo tudi pri nekaterih jedrskih reakcijah.

delec beta beta particle

Jedrska fizika
Pozitron ali elektron, ki ga izseva atomsko jedro ali nevtron pri jedrskem razpadu.

delež praznin void fraction

Jedrska tehnika
Delež praznega prostora ali pare v določeni prostornini.

delež prenosa vlage moisture carry-over

Jedrska tehnika
Delež mokre pare (kapljice), ki jih parni tok odnaša iz uparjalnika. Navaja se v odstotkih.

delež zakasnelih nevtronov delayed neutron fraction

Reaktorska fizika
Razmerje med srednjim številom zakasnelih nevtronov pri cepitvi ter povprečnim številom vseh (takojšnjih in zakasnelih) nevtronov pri cepitvi.

delna razpadna konstanta partial decay constant (partial disintegration constant)

Jedrska fizika
Pri nuklidu, ki razpada na več načinov, verjetnost za izbrani razpad jedra na časovno enoto.

delna širina nivoja partial level width

Jedrska fizika
Količina, pripisana vsakemu načinu razpada, kadar lahko razpad resonančnega nivoja poteka na več različnih načinov.

delni simulator part task simulator

Obratovanje jedrskih elektrarn
Simulator, ki je sposoben simulirati nekatere pojave v jedrski elektrarni v realnem času in je namenjen urjenju osebja za naloge, ki jih je možno opraviti ločeno od drugih opravil. Sem spadajo tudi simulatorji na osebnih računalnikih.

delodajalec employer

Upravni nadzor
Fizična ali pravna oseba, ki izvaja sevalno dejavnost in je po predpisih na področju varstva pri delu dolžna zagotavljati varstvo delavcev.

delovna ploščad operating deck

Obratovanje jedrskih elektrarn
Ploščad v zadrževalnem hramu, pod katero je v predelkih vgrajena večina opreme, nad njo pa je pretežni del praznega prostora.

delovna raven working level

Varstvo pred sevanji
Enota koncentracije potencialne energije delcev alfa (tj. vsota celotne energije v enoti prostornine zraka, ki jo prinesejo delci alfa, emitirani med popolnim razpadom vseh atomov prednika in njegovih kratkoživih potomcev v tej prostorninski enoti zraka), ki je rezultat prisotnosti radonovih ali toronovih potomcev in je enaka izsevanju (emisiji) energije delcev alfa 1,3·105 MeV na liter zraka. V enotah SI ustreza WL 2,1·10-5 J m-3.

delovna raven v mesecu working level month

Varstvo pred sevanji
Enota izpostavljenosti radonovim ali toronovim potomcem. 1 WLM = 170 WL h. Eden WLM ustreza 3,54 mJ h m-3.

delovna sposobnost fitness for duty

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sposobnost osebja, da kakovostno upravlja objekt. Izraz se pogosto uporablja v smislu nasprotja delovni nesposobnosti zaradi uživanja alkohola ali mamil.

delovni pogoji working condition

Varstvo pred sevanji

Pogoji, pod katerimi prihaja do poklicne izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem.

delovno območje operating range

Jedrska tehnika
Območje na obratovalni karakteristiki, v katerem je predvideno normalno obratovanje sistema ali komponente.

demineralizator z mešanimi ionskimi izmenjalniki mixed bed demineralizer

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem za pripravo vode v jedrski elektrarni z mešanico kationskih in anionskih ionskih izmenjalnikov.

depresijski koeficient disadvantage factor

Reaktorska fizika
Razmerje med povprečnim termičnim fluksom v moderatorju in povprečnim termičnim fluksom v gorivu.

desetdebelina tenth-value layer

Jedrska fizika
Debelina snovi, ki jakost rentgenske svetlobe ali sevanja gama zmanjša za faktor 10.

detekcijska folija foil detector

Jedrska fizika
Majhna folija iz določene snovi, ki se izpostavi nevtronskemu sevanju in se aktivira. Iz njene aktivnosti se izračuna nevtronski fluks.

detektor detector

Jedrska fizika
Naprava za zaznavanje in merjenje fizikalnih količin, v jedrski tehniki predvsem količin, povezanih s sevanjem.

detektor sevanja radiation monitor

Jedrska fizika
Detektor sevanja, ki meri stopnjo ionizirajočega sevanja (ali količino radioaktivne snovi). Lahko daje tudi kvantitativno informacijo o dozi ali hitrosti doze.

detektor sledi track detector

Jedrska fizika
Snov, v kateri se zazna prehod delca tako, da vsaj del njegove sledi ostane viden ali ga je možno drugače slediti.

deterministična analiza deterministic analysis

Jedrska varnost
Analiza, ki se ukvarja z modeliranjem, ugotavljanjem in računanjem za varnost pomembnih parametrov in procesov v jedrskih elektrarnah, ki nastopijo po predpostavljenih začetnih dogodkih. Osnovni namen je preveritev, ali dovoljene vrednosti osnovnih varnostnih parametrov elektrarne niso presežene.

deterministični učinek deterministic effect

Varstvo pred sevanji
Klinično ugotovljive, bolj ali manj takojšnje okvare organizma, ki se pojavijo nad določenim doznim pragom (pod pragom jih ne zaznavamo), njihova resnost pa je sorazmerna absorbirani dozi.

devterij deuterium

Jedrska fizika
Izotop vodika z atomsko maso 2. Njegovo jedro tvorita en proton in en nevtron.

devteron deuteron

Jedrska fizika
Jedro vodikovega izotopa devterija. Sestavljata ga en proton in en nevtron.

diagnostični referenčni nivo diagnostic reference level

Upravni nadzor
Doze ionizirajočih sevanj ali aktivnosti odmerkov radiofarmakov pri standardnih radiodiagnostičnih posegih za skupine pacientov standardnih velikosti ali standardne fantome in ob uporabi običajnih vrst medicinske radiološke opreme.

diferencialna vrednost reaktivnosti differential reactivity worth

Reaktorska fizika
Sprememba reaktivnosti zaradi spremembe enega od parametrov reaktorja, npr. položaja regulacijskih palic.

diferencialni energijski fluks differential energy flux density

Reaktorska fizika
Energijsko odvisni fluks - fluks na enoto energije (spekter).

diferencialni presek differential cross section

Reaktorska fizika
Presek za sipanje nevtronov v določeno smer in/ali v določen energijski interval.

difuzija nevtronov neutron diffusion

Reaktorska fizika
Stohastično gibanje nevtronov iz področij z visoko koncentracijo nevtronov v področja z nizko koncentracijo.

difuzijska dolžina diffusion length

Reaktorska fizika
Povprečna razdalja, ki jo termični nevtron prepotuje, deljena s kvadratnim korenom iz 6.

difuzijska enačba diffusion equation

Reaktorska fizika
Diferencialna enačba, ki podaja časovno in krajevno odvisnost fluksa nevtronov v skladu z difuzijsko teorijo.

difuzijska površina diffusion area

Reaktorska fizika
Šestina srednjega kvadrata odmika delca opazovane vrste in razreda od nastanka do izginotja (znotraj vrste in razreda) v neskončnem homogenem sredstvu.

difuzijska teorija diffusion theory

Reaktorska fizika
Teorija o difuziji delcev, posebno nevtronov, ki temelji na predpostavki, da je v homogenem sredstvu gostota toka proporcionalna gradientu gostote fluksa delcev.

difuzijski koeficient diffusion coefficient

Reaktorska fizika
Parameter v difuzijski enačbi, ki popisuje difuzijske lastnosti snovi.

dimnik (oddušnik) stack

Jedrska tehnika
V jedrski elektrarni visok ventilacijski kanal, skozi katerega se izpuščajo plinasti radioaktivni izpusti.

direktni cepitveni pridelek direct fission yield (independent fission yield, primary fission yield)

Reaktorska fizika
Verjetnost za nastanek določenega nuklida izključno neposredno pri cepitvi.

direktno odlaganje direct disposal

Radioaktivni odpadki
Odlaganje izrabljenega in za odložitev pripravljenega jedrskega goriva brez predelave.

distančna rešetka assembly grid (grid assembly)

Jedrska tehnika
Kovinska konstrukcija, ki vzdržuje enakomerno razdaljo med gorivnimi palicami v gorivnem svežnju. Navadno so razporejene v enakomernih razdaljah vzdolž svežnja.

distribucija različnega električnega napajanja electrical miscellaneous A.C. distribution

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem razvoda različnega izmeničnega električnega napajanja.

dizelski generator diesel generator

Jedrska tehnika
Električni generator, ki ga poganja dizelski motor. Uporablja se za napajanje sistemov jedrske elektrarne v sili.

dnevni diagram obremenitve daily load characteristic

Jedrska tehnika
Dnevni diagram spremembe bremena elektrarne.

doba polovične smrtnosti mean lethal time (LD50 time)

Varstvo pred sevanji
Čas, potreben, da nastopi smrt polovice pripadnikov velike populacije določene vrste kot posledica prejetja določene absorbirane doze.

dobavitelj supplier

Upravni nadzor
Fizična ali pravna oseba, ki dobavi vir sevanja ali ga drugače da na voljo.

dobavna višina črpalke pump head

Jedrska tehnika
Merilo zmogljivosti črpalke. Označuje višino vodnega stolpca, ki ga črpalka lahko vzdržuje. Navadno se uporabljajo dolžinske enote (m), redkeje enote za tlak.

dodajanje kemikalij v sistem glavne napajalne vode feedwater chemical addition

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem za dodajanje kemikalij v sekundarni krog elektrarne.

dodajna voda (reaktorska dodajna voda) make-up water (reactor makeup water)

Jedrska tehnika
Voda, pripravljena za dodajanje v primarni krog jedrske elektrarne.

dodatek kapljevini za prhanje spray additive

Jedrska tehnika
Kemična snov, ki jo dodamo tekočini za prhanje.

dodatek za pospeševanje nastajanja mehurčkov nucleation aid

Jedrska tehnika
Posebna snov, ki jo dodamo tekočini, da pospešimo nastajanje mehurčkov pri mehurčastem vrenju.

dogodek brez posledic (skorajšnji dogodek) near miss

Jedrska varnost
Dogodek, ki bi lahko povzročil neželene posledice, vendar jih ni zaradi okoliščin v tistem trenutku.

dogodek po začetnem dogodku post-initiator

Jedrska varnost
Dogodek, tudi človeška akcija, zaradi katere se razvoj nesreče ni ustavil.

dogodek pred začetnim dogodkom pre-initiator

Jedrska varnost
Dogodek, tudi človeška akcija, ki ob določenih pogojih lahko povzroči začetni dogodek oziroma razvoj nesreče.

dogrelnik reheater

Jedrska tehnika
Komponenta v sekundarnem krogu jedrske (ali termo) elektrarne, v kateri se para dogreva.

dolar dollar

Reaktorska fizika
Enota reaktivnosti, definirana kot tista reaktivnost, pri kateri bi reaktor postal kritičen samo na takojšnje nevtrone. S tem je dolar enak efektivnemu deležu zakasnelih nevtronov reaktorja.

dolgotrajna izpostavljenost chronic exposure

Varstvo pred sevanji
Dolgotrajna izpostavljenost ionizirajočim sevanjem.

dolgoživi radioaktivni odpadki long lived waste

Radioaktivni odpadki
Odpadki, ki vsebujejo dolgožive radionuklide in imajo tolikšno radiotoksičnost, da jih moramo dolgoročno izolirati od biosfere. Razpolovna doba dolgoživih odpadkov je večinoma daljša od 30 let. Takšni odpadki lahko zaradi svoje dolgoživosti pomenijo potencialno nevarnost več tisočletij.

domači nadzor domestic safeguards

Upravni nadzor
Ukrepi v državi za preprečitev ali odkritje odtujevanja jedrskih snovi ali sabotaže jedrskih naprav.

Dopplerjev koeficient Doppler coefficient

Reaktorska fizika
Del temperaturnega koeficienta reaktivnosti, h kateremu prispeva Dopplerjeva razširitev.

Dopplerjev učinek (Dopplerjeva razširitev) Doppler effect (Doppler broadening)

Reaktorska fizika
Razširitev spektralne črte zaradi termičnega gibanja molekul ali atomov. V reaktorski fiziki razširitev resonance nevtronskega preseka zaradi termičnega gibanja obsevane snovi.

dopustna sesalna višina črpalke net positive suction head

Jedrska tehnika
Najvišja sesalna višina črpalke, pri kateri ne pride do pojava kavitacije.

doseg range

Jedrska fizika
Povprečna globina, do katere prodre nabiti delec v snov.

dotok fluence

Jedrska fizika
Celotno število delcev, ki pade na enoto površine.

dotok tesnilne vode seal injection line

Jedrska tehnika
Dotok vode v tesnilo reaktorske črpalke.

dovoljen čas nerazpoložljivosti allowed outage time

Jedrska tehnika
Največji dovoljeni čas, v katerem določena komponenta oz. sistem ni obratovalno sposobna, ne da bi bilo treba elektrarno zaustaviti oz. spraviti v varnejše stanje.

dovoljena ekvivalentna doza maximum permissible dose equivalent (tolerance dose)

Upravni nadzor
Največja ekvivalentna doza, prejeta v določenem obdobju. Predpiše jo upravni organ ob predpostavki neznatne verjetnosti za somatske ali genetske poškodbe. Predpisane so lahko različne dovoljene ekvivalentne doze za različne skupine znotraj populacije.

dovoljenje licence

Upravni nadzor
Upravni akt, ki ga izda pristojni upravni organ na osnovi varnostne ocene in ki je opremljen s specifičnimi zahtevami in pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik dovoljenja.

dovoljenje za delo v območju sevanja radiation work permit

Varstvo pred sevanji
Dovoljenje, ki določa pogoje za varno delo v območju sevanja.

doza dose

Varstvo pred sevanji
Merilo za količino energije ionizirajočih sevanj, ki bi jo ali jo je prejelo posamezno tkivo, organ ali telo človeka. Doze so ekvivalentne in efektivne. Ekvivalentna doza izraža različne učinke, ki jih ima posamezna vrsta ionizirajočih sevanj na posamezno tkivo ali organ, efektivna doza pa stopnjo škode za zdravje ljudi, ki nastane zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem, in se jo izračuna kot vsoto vseh glede na posamezno tkivo ali organ, uteženih ekvivalentnih doz.

doza na organ organ dose

Varstvo pred sevanji
Srednja vrednost absorbirane doze v določenem tkivu ali organu (T).

dozimeter dosimeter (dose meter)

Varstvo pred sevanji
Instrument za merjenje ali ocenjevanje absorbirane doze, izpostavljenosti ali podobne sevalne količine.

dozimetrija dosimetry

Varstvo pred sevanji
Nauk o merjenju doz in določanju sevalnih količin.

dozna ograda dose constraint

Varstvo pred sevanji
Vrednost doze, s katero omejimo izpostavljenost posameznika zaradi posameznega vira sevanja. Dozna ograda se uporablja pri optimizaciji varstva pred ionizirajočimi sevanji.

dozne omejitve dose limits

Varstvo pred sevanji
Vrednosti sevalnih količin, ki ne smejo biti presežene. Te so: 1. Primarne omejitve so vrednosti ekvivalentne doze, efektivne doze in predvidene efektivne doze, uporabljene na posameznika ali, če gre za izpostavljenost prebivalstva, za kritično skupino. 2. Sekundarne omejitve se uporabljajo namesto primarnih, kadar te niso neposredno uporabne. 3. Izpeljane omejitve so dobljene z določenimi modeli iz primarnih in sekundarnih omejitev, tako da je malo verjetno preseganje primarnih omejitev, če so izpolnjeni določeni pogoji. 4. Avtorizirane omejitve so vrednosti katerekoli sevalne količine, ki jo določi pristojni organ ali telo za dani vir ali za delo z viri ionizirajočih sevanj. Te so praviloma nižje od primarnih, sekundarnih ali izpeljanih. 5. Operativne omejitve so vrednosti katere koli sevalne količine, ki jo za določen vir ali delo z viri ionizirajočih sevanj določi pooblaščena oseba. Te omejitve so enake ali nižje od avtoriziranih.

dozni prag threshold dose

Varstvo pred sevanji
Najmanjša doza, nad katero se pojavi izbrani deterministični učinek sevanja. Dozni prag je v manjši meri lahko odvisen tudi od izpostavljenega posameznika.

drenaža zbiralnika sump drain

Jedrska tehnika
Cevovod ali sistem za odvajanje tekočine iz zbiralnika.

drevo dogodkov event tree

Jedrska tehnika
Logični model, ki definira nabor končnih stanj, do katerih lahko pridemo iz nekega začetnega stanja glede na uspeh ali odpoved nabora funkcij, potrebnih za zaščito elektrarne pred začetnim dogodkom.

drevo odpovedi fault tree

Jedrska tehnika
Logični model, ki označuje različne kombinacije odpovedi, ki bi vodile k odpovedi sistema.

držalna vzmet hold down spring

Jedrska tehnika
Sestavni del zgornje šobe gorivnega elementa, ki elastično učvrsti gorivni element v sredici.

dubnij Dubnium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 105.

dušilka regulacijskih palic dashpot (RCCA)

Jedrska tehnika
Spodnji del vodila regulacijskih palic, ki je oblikovan tako, da ublaži padec regulacijskih palic v sredico.

dušilni ventil throttling valve

Jedrska tehnika
Ventil, s katerim krmilimo pretok pare v parovodu.

dvižni drog drive shaft

Jedrska tehnika
Kovinska zobata letev ali drog, na kateri je obešen regulacijski sveženj. Zobata letev se s svojim zgornjim delom nahaja znotraj ohišja pogona regulacijskih palic v kontaktu z zadrževalnim mehanizmom pogona.

dvižno uho lifting lug

Jedrska tehnika
Strojni del na vrhu večjega kosa opreme, za katerega se pritrdi kavelj žerjava za dviganje.

dvocevni prenosnik toplote double-pipe heat exchanger

Jedrska tehnika
Prenosnik toplote, ki je sestavljen iz dveh koncentričnih cevi.

dvofazni tok two-phase flow

Jedrska tehnika
Tok tekočine, sestavljen iz dveh faz (npr. pare in kapljevine).

dvogrupni model two-group model

Reaktorska fizika
Večgrupni model, v katerem so nevtroni razdeljeni v dve energijski skupini, navadno termično in hitro ali epitermično, v kateri so vsi nevtroni z energijo, večjo od termične.

dvostranski zlom double ended rupture (double ended severance)

Jedrska tehnika
Vrsta nesreče v jedrski elektrarni, pri kateri se cev prelomi na dva dela, tako da tekočina izteka skozi dve odprtini.

dvostranski zlom na hladni veji double ended cold leg break

Jedrska varnost
Vrsta velike izlivne nesreče v tlačnovodni elektrarni, ko pride do dvostranskega zloma cevi med črpalko in reaktorsko posodo.

dvostranski zlom na sesalni strani črpalke double ended pump suction guillotine break

Jedrska varnost
Vrsta velike izlivne nesreče v tlačnovodni elektrarni, ko pride do dvostranskega zloma cevi med uparjalnikom in črpalko.

dvostranski zlom na vroči veji double ended hot leg break

Jedrska varnost
Vrsta velike izlivne nesreče v tlačnovodni elektrarni, ko pride do dvostranskega zloma cevi med reaktorsko posodo in uparjalnikom.
E

efektivna doza effective dose

Varstvo pred sevanji
Vsota uteženih ekvivalentnih doz po vseh tkivih in organih telesa. Enota za efektivno dozo je Sievert (1 Sv = 1 J/kg).

efektivna energija praga effective threshold energy (effective cutoff energy)

Jedrska fizika
Pojem, ki se uporablja pri nevtronskih detektorjih, obloženih z določeno absorpcijsko prevleko. To je tista vrednost energije, pri kateri se odziv detektorja ne bi spremenil, če bi prevleko zamenjali s hipotetično prevleko, črno za nevtrone z energijo pod to vrednostjo in prepustno za nevtrone z energijo nad to vrednostjo. Vrednost je odvisna od geometrije detektorskega sistema in spektra nevtronov.

efektivna leta obratovanja pri polni moči effective full power years

Obratovanje jedrskih elektrarn
Proizvedena energija, izražena v letih obratovanja na nazivni moči.

efektivna relaksacijska dolžina effective relaxation length (total relaxation length)

Varstvo pred sevanji
Razdalja v snovi, na kateri intenziteta sevanja upade na 1/e začetne vrednosti. Izraz vključuje tudi geometrijske učinke ter kopičenje.

efektivni delež zakasnelih nevtronov effective delayed neutron fraction

Reaktorska fizika
Razmerje med srednjim številom cepitev, ki jih sprožijo zakasneli nevtroni, in srednjim skupnim številom cepitev, ki jih sprožijo zakasneli in takojšnji nevtroni.

efektivni dnevi obratovanja pri polni moči effective full power days

Obratovanje jedrskih elektrarn
Proizvedena energija, izražena v dnevih obratovanja na nazivni moči.

efektivni razpolovni čas effective half-life

Varstvo pred sevanji
Čas, potreben, da koncentracija radioaktivnih snovi v tkivu upade na polovico začetne vrednosti kot posledica radioaktivnega razpada in bioloških procesov.

efektivni resonančni integral effective resonance integral

Reaktorska fizika
Resonančni integral, pri katerem je presek nadomeščen z efektivnim presekom. Uporablja se, kadar gostota fluksa ni obratno sorazmerna energiji nevtronov.

efektivni termični presek effective thermal cross section (Westcott cross section)

Jedrska fizika
Navidezni presek za določeno interakcijo, ki, pomnožen s termičnim fluksom, dá pravilno intenziteto reakcije.

ejektor ejector

Jedrska tehnika
Črpalka, ki s hitrim curkom pare ali vode odstranjuje plin ali kapljevino iz okolice.

ejektor zraka air ejector

Jedrska tehnika
Naprava, ki odstranjuje zrak iz nekega sistema.

ejektorska črpalka jet pump

Jedrska tehnika
Črpalka, v kateri tlačna razlika, ki nastaja zaradi curka sekundarne gonilne tekočine, poganja primarno gnano tekočino.

ekonomija nevtronov neutron economy

Reaktorska fizika
Kvalitativni izraz, ki se nanaša na stopnjo koristne izrabe nevtronov, namesto da pobegnejo iz sistema ali se nekoristno absorbirajo.

ekstrapoliran doseg extrapolated range

Jedrska fizika
Idealizirana zgornja meja dosega nabitih delcev z dano energijo v snovi.

ekvivalentna doza equivalent dose

Varstvo pred sevanji
Produkt absorbirane doze in utežnega faktorja vrste ionizirajočega sevanja. Utež za fotone in elektrone je 1, za delce alfa in nevtrone pa sega utež do vrednosti 20. Enota je sivert, Sv.

ekvivalentni faktor razpoložljivosti equivalent availability factor

Obratovanje jedrskih elektrarn
Razmerje med razpoložljivo proizvodnjo in največjo proizvodnjo. Razpoložljiva proizvodnja je energija, ki jo je možno proizvesti, če elektrarna obratuje pri največji moči, ki jo dovoljujejo oprema in upravne omejitve. Največja proizvodnja je energija, ki bi jo proizvedli, če bi celotno opazovano obdobje obratovali z nazivno močjo.

elastično sipanje elastic scattering

Jedrska fizika
Sipanje, pri katerem se skupna kinetična energija ne spremeni.

električni naboj electrical charge

Jedrska tehnika
Električni naboj delca ali naprave.

električni predor electrical penetration

Jedrska tehnika
Odprtina v steni, skozi katero so speljani električni kabli.

električni sistem electrical system

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem razvoda izmeničnega napajanja lastne rabe.

električni sistem (izmenično napajanje sekundarnega dela elektrarne) electrical system (BOP; AC and power supply)

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem razvoda električnega izmeničnega napajanja sekundarnega dela v jedrski elektrarni.

električno napajanje power supply

Jedrska tehnika
Sistem, ki skrbi za dobavo in/ali proizvodnjo električne energije za delovanje določenih drugih sistemov.

elektroenergetski sistem power system

Jedrska tehnika
Sistem za distribucijo električne energije.

elektrogospodarsko podjetje electric utility

Obratovanje jedrskih elektrarn
Podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo električne energije.

elektromagnetni ventil solenoid valve

Jedrska tehnika
Ventil, ki ga upravlja elektromagnet.

elektron electron

Jedrska fizika
Lahek stabilen delec z negativnim osnovnim nabojem in maso približno 1/1820 atomske masne enote.

elektronski nadzor vstopa cardkey

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem za nadzor vstopa v določeno območje.

elektronvolt electron-volt

Jedrska fizika
Enota energije v atomski in jedrski fiziki. Enaka je energiji delca z osnovnim nabojem, ki ga pospešimo z napetostjo 1 V. 1 eV = 1,602 10-19 J.

enačba ohranitve mase (kontinuitetna enačba) continuity equation

Jedrska tehnika
V termohidravliki matematični zapis zakona o ohranitvi mase.

enačba stanja equation of state

Jedrska tehnika
Enačba, ki povezuje termodinamske spremenljivke nekega sistema.

energetski reaktor power reactor

Reaktorska fizika
Reaktor, katerega glavni namen je proizvodnja moči. Sem spadajo reaktorji za proizvodnjo električne energije, pogonski reaktorji in reaktorji za proizvodnjo procesne toplote.

energija ločevanja separation energy

Jedrski materiali
Energija, potrebna za dosego določene stopnje ločevanja za dano mešanico dveh ali več izotopov na enoto mase. Lahko je teoretično najmanjša (termodinamična) vrednost ali pa dejanska vrednost v določenem procesu.

energija praga threshold energy

Reaktorska fizika
Kinetična energija vpadnega delca, nad katero pride do določenega procesa.

energijski dotok energy fluence

Varstvo pred sevanji
Količina energije, ki vpade na enoto površine. Enota je džul na kvadratni meter (J/m2).

enogrupna difuzijska enačba one group diffusion equation

Reaktorska fizika
Difuzijska enačba za nevtrone, ki predpostavlja, da imajo vsi enako energijo.

enogrupna teorija one-group theory

Reaktorska fizika
Teorija transporta nevtronov, ki vse nevtrone obravnava skupaj, neodvisno od njihove energije.

enojna odpoved single failure

Jedrska tehnika
Enojna odpoved, zaradi katere pride do izgube zmožnosti celotnega sistema ali komponente za opravljanje njene funkcije. Okvare s skupnim vzrokom in večkratne neindentificirane okvare so tudi enojne odpovedi. Tekočinski in električni sistemi so zaščiteni pred enojnimi okvarami, če odpoved ene aktivne komponente ali ene pasivne komponente ne povzroči izgube zmožnosti sistema za opravljanje njegove funkcije.

enopolna shema one-line diagram

Jedrska tehnika
Način risanja električnih vezalnih shem, ko dva vodnika vsakega tokokroga združimo v eno črto.

enostavna kaskada simple cascade

Jedrski materiali
Kaskada, v kateri se obogateni delež vodi v naslednjo ločevalno celico, osiromašeni pa v predhodno.

enota unit

Jedrska tehnika
Na lokaciji z več jedrskimi elektrarnami je to oznaka za posamezno enoto.

enota ločevalnega dela separative work unit

Jedrski materiali
Enota, ki se uporablja pri obogatevanju in se izraža v kg U. Energija, ki jo potrebujemo za določeno obogatitev, je sorazmerna številu enot ločevalnega dela, vendar pa je zelo odvisna od tehnologije (pri plinski difuziji je potrebno mnogo več energije na enoto ločevalnega dela kot pri obogatevanju s centrifugami).

enotočni prenosnik toplote single-pass heat exchanger

Jedrska tehnika
Prenosnik toplote z enkratnim prehodom prenosnih medijev.

epikadmijski resonančni integral epicadmium resonance integral

Reaktorska fizika
Resonančni integral, pri katerem je spodnja meja efektivna energija kadmijevega praga.

epitermični nevtroni epithermal neutrons

Reaktorska fizika
Nevtroni s kinetično energijo, večjo od tipične termične energije (0,025 eV).

etična komisija ethical review committee

Varstvo pred sevanji
Skupina neodvisnih oseb, ki preveri in odobri pogoje izpostavljenosti oseb pri medicinskih in biomedicinskih raziskavah, od katerih obsevani posameznik nima neposredne koristi.

evakuacija evacuation

Upravni nadzor
Začasen in organiziran umik ljudi ob izrednem dogodku z določenega območja, da se izognejo dozam, ki presegajo intervencijske nivoje.

Evropsko združenje jedrskih društev European Nuclear Society

Obratovanje jedrskih elektrarn
Mednarodna zveza nacionalnih jedrskih društev ali zvez evropskih držav. Namen združevanja je mednarodna koordinacija aktivnosti na jedrskem področju, priprava strokovnih srečanj, medsebojna pomoč pri informiranju javnosti, pomoč manj razvitim ipd.
F

faktor dekontaminacije decontamination factor

Varstvo pred sevanji
Razmerje med začetno koncentracijo radioaktivne snovi na onesnaženem mestu ter koncentracijo po končanem postopku dekontaminacije. Lahko se nanaša na določeni radionuklid ali pa na skupno merljivo radioaktivnost.

faktor hitre cepitve fast fission factor

Reaktorska fizika
Eden od faktorjev v formuli štirih faktorjev za pomnoževalni faktor reaktorja, ki popisuje prispevek hitre cepitve.

faktor kakovosti quality factor

Varstvo pred sevanji
Faktor brez enote, ki opisuje raven bioloških učinkov sevanja, temelječ na gostoti energijskih izgub (linear energy transfer LET ali L) vzdolž poti nabitega delca v tkivu. Za L < 10 keV/μm je njegova vrednost 1, za večje L pa se spreminja z energijo. Namesto faktorja kakovosti se uporablja utežni faktor vrste sevanja.

faktor kopičenja buildup factor

Varstvo pred sevanji
Faktor, za katerega se zaradi sipanja v ščitu poveča hitrost doze, izračunana ob predpostavki geometrije ozkega žarka.

faktor ločevanja separation factor

Jedrski materiali
Razmerje med deležem določenega izotopa na vhodu in deležem istega izotopa na izhodu ločevalne celice.

faktor oblog (zamazanosti površin za prenos toplote) fouling factor

Jedrska tehnika
Faktor, ki ga upoštevamo pri izračunih prenosa toplote in ki pomeni stopnjo zmanjšanja prenosa toplote zaradi zamazanosti sten.

faktor obogatitve enrichment factor

Jedrski materiali
Razmerje med deležem določenega izotopa v obogateni snovi in naravnim deležem istega izotopa v elementu.

faktor pobega nonleakage probability (non-leakage factor)

Reaktorska fizika
Verjetnost, da nevtron ne pobegne iz reaktorja.

faktor pobega hitrih nevtronov fast non-leakage factor

Reaktorska fizika
Delež hitrih nevtronov, ki ne pobegnejo iz sredice.

faktor pobega resonančnemu zajetju resonance escape probability

Reaktorska fizika
Verjetnost, da se hitri nevtroni v procesu upočasnjevanja ne bodo absorbirali v resonancah.

faktor pobega termičnih nevtronov thermal non-leakage factor

Reaktorska fizika
Delež termičnih nevtronov, ki ne pobegnejo iz sredice.

faktor samoabsorpcije self-absorption factor (source efficiency)

Jedrska fizika
Delež oddanega sevanja, ki uide iz vira. Delež, ki ni absorbiran v viru.

faktor samoščitenja self-shielding factor

Varstvo pred sevanji
Faktor, za katerega se vrednost sevalne količine iz zunanjega vira v obsevanem delu telesa ali organu zmanjša zaradi samoščitenja, tj. slabljenja sevanja s samim telesom.

faktor toplotnega toka vročega kanala heat flux factor (hot channel factor)

Reaktorska fizika
Razmerje med povečanjem entalpije hladila pri pretoku skozi najbolj vroči gorivni kanal in povprečnim povečanjem entalpije pri prehodu skozi sredico.

fantom phantom

Varstvo pred sevanji
Matematični ali fizikalni model, ki se uporablja za simulacijo sodelovanja sevanja s človeškim ali živalskim telesom.

fazni prehod phase change

Jedrska tehnika
Proces prehajanja snovi iz ene faze v drugo. Fazni prehod je lahko sprememba agregatnega stanja (trdno - tekoče - plinasto) ali npr. sprememba kristalne strukture v trdni snovi.

fermij Fermium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 100.

Fermijeva starost Fermi age

Reaktorska fizika
Fermijeva starost je enaka kvadratu zaviralne dolžine oziroma šestini kvadrata zaviralne razdalje, tj. razdalje od rojstva nevtrona do točke njegove termalizacije.

Fermijeva teorija starosti Fermi age theory

Reaktorska fizika
Teorija upočasnjevanja nevtronov, v kateri sta bistveni predpostavki, da je proces upočasnjevanja zvezen in da lahko prenos nevtronov po prostoru obravnavamo z difuzijsko teorijo.

Fickov zakon Fick's law

Reaktorska fizika
Zakon, ki pravi, da je tok delcev sorazmeren razliki v njihovi gostoti v prostoru. Na tej predpostavki temelji difuzijska teorija.

filmski dozimeter film badge

Varstvo pred sevanji
Dozimeter, v katerega je vstavljen film z ustreznimi filtri (absorberji). Namenjen je za določitev efektivne doze osebe, ki ga je nosila določeno obdobje.

filtrski vložek cartridge filter

Jedrska tehnika
Vložek za določene vrste filtrov.

fini regulacijski element fine control element (regulating element)

Jedrska tehnika
Regulacijski element za majhne in natančne nastavitve reaktivnosti reaktorja.

fisij fissium

Jedrski materiali
Ravnotežna mešanica cepitvenih produktov v jedrskem gorivu, ki je bila večkrat obsevana in pirometalurško obdelana. Tudi cepljiva snov, umetno zmešana z elementi cepitvenih produktov, da bi tako simulirali snov, ki nastane po cepitvi.

fizična zaščita physical protection

Upravni nadzor
Vse akcije za zaščito jedrske snovi in jedrskih objektov pred nepooblaščenimi dostopi in krajo radioaktivnih snovi.

fizično varovanje security

Obratovanje jedrskih elektrarn
Oznaka za naprave in ukrepe za varovanje objekta ali jedrskih in radioaktivnih snovi pred fizičnimi napadi, krajo, sabotažo ali drugim zlonamernim dejanjem.

fizično varovanje jedrskih snovi security of nuclear materials

Upravni nadzor
Ukrepi fizičnega in tehničnega varovanja v objektu ali na napravi z jedrsko snovjo, s katerimi se preprečuje kazniva ravnanja, ter načrt ukrepov ob takih ravnanjih.

fizikalni preizkusi physics tests

Reaktorska fizika
Preizkusi, ki merijo osnovne značilnosti reaktorske sredice in z njo povezane instrumentacije.

fluks flux

Jedrska fizika
Število delcev, ki v enoti časa prečkajo enoto površine v prostoru. Produkt fluksa in mikroskopskega preseka je enak verjetnosti za reakcijo na enem jedru na časovno enoto.

formula štirih faktorjev four factor formula

Reaktorska fizika
Osnovni model za izračun pomnoževalnega faktorja nevtronov v neskončnem reaktorju. Formula ponazarja štiri faze nevtronskega cikla med dvema generacijama nevtronov pri verižni reakciji.

fotocepitev photofission

Jedrska fizika
Cepitev težkega jedra, ki jo povzroči foton.

fotoefekt (absorpcija s fotoefektom) photoelectric effect (photoelectric absorption)

Jedrska fizika
Absorpcija fotona v atomu, pri kateri se sprosti elektron iz elektronske ovojnice atoma.

fotoelektron photoelectron

Jedrska fizika
Elektron, ki se sprosti iz atoma pri fotoefektu.

fotojedrska reakcija photonuclear reaction

Jedrska fizika
Interakcija fotona z jedrom. Navadno se sprosti nabiti delec ali nevtron.

foton photon

Jedrska fizika
Kvant oziroma paket energije elektromagnetnega sevanja.

fotonevtron photoneutron

Jedrska fizika
Nevtron, ki je nastal po reakciji jedra s fotonom.

fotopomnoževalka photomultiplier tube

Jedrska fizika
Detektor fotonov, v katerem elektroni nastajajo s fotoelektrično emisijo in so pomnoženi v zaporednih stopnjah s sekundarno emisijo.

funkcija function

Jedrska tehnika
V reaktorski tehniki oznaka za določeno dejavnost nekega sistema, ki mora biti izvedljiva in izvedena med normalnim obratovanjem ali v sili.

funkcije za regulacijo dodajanja make-up control functions

Jedrska tehnika
Tehnološki sklopi in postopki, ki skrbijo za dodajno vodo primarnega kroga.

funt na kvadratni palec pound per square inch

Jedrska tehnika
Anglosaška enota za merjenje tlaka. 14,504 psi = 1 bar.

funt na kvadratni palec - absolutni pound per square inch absolute

Jedrska tehnika
Anglosaška enota za merjenje tlaka. Črka A na koncu kratice označuje, da gre za absolutni tlak. 14,504 psia = 1 bar.

funt na kvadratni palec - diferenčni pound per square inch differential

Jedrska tehnika
Anglosaška enota za merjenje tlaka. Črka D na koncu kratice označuje, da gre za razliko tlakov med dvema točkama.

funt na kvadratni palec - nadtlak pound per square inch gauge

Jedrska tehnika
Anglosaška enota za merjenje tlaka. Črka G na koncu kratice označuje, da gre za razliko tlakov med merjeno točko in zunanjim atmosferskim tlakom.
G

galona gallon

Jedrska tehnika
Anglosaška enota za prostornino. Poznamo ameriško in britansko galono. 1 US gal = 3,785 l, 1 GB gal = 4,54 l. V sistemu SI ni dovoljena enota.

gama sterilizacijska naprava gamma-ray sterilization plant

Jedrska fizika
Naprava, v kateri se sevanje gama uporablja za sterilizacijo že pakirane medicinske ali druge opreme.

Geiger-Müllerjev števec Geiger-Mueller counter

Jedrska fizika
Števec za merjenje ionizirajočega sevanja, ki deluje pri tako visoki napetosti, da primarna ionizacija povzroči popolno razelektritev delovne prostornine števca. Višina pulza je zato visoka, vendar neodvisna od energije vpadnega sevanja.

Geiger-Müllerjevo področje Geiger-Mueller region

Jedrska fizika
Območje napetosti v plinskem detektorju, v katerem primarna ionizacija povzroči popolno razelektritev delovne prostornine števca. Višina pulza je zato visoka, vendar neodvisna od energije vpadnega sevanja.

generacijski čas generation time

Reaktorska fizika
Razmerje med življenjskim časom nevtronov in pomnoževalnim faktorjem.

generatorski odklopnik generator load break switch

Jedrska tehnika
Električni odklopnik glavnega generatorja.

genetski učinki genetic effects

Varstvo pred sevanji
Učinki, ki se pojavijo pri potomcih izpostavljene osebe ali organizma.

genitalna (ekvivalentna) doza gonadal dose (gonadal equivalent dose)

Varstvo pred sevanji
Absorbirana doza (ali ekvivalentna doza), ki jo prejmejo gonade, tj. moda ali jajčniki, povprečena čez celotno prostornino gonad.

geometrijsko slabljenje geometric attenuation

Jedrska fizika
Zmanjšanje jakosti sevanja zaradi razdalje med virom in opazovano točko brez upoštevanja učinkov zaradi prehoda skozi snov.

geometrijsko varen geometrically safe

Reaktorska fizika
Geometrijska razporeditev cepljive snovi, ki ne more postati kritična.

gibalna količina momentum

Jedrska fizika
Produkt med maso in hitrostjo nekega telesa.

gibljiva instrumentacija reaktorske sredice movable incore nuclear instrumentation

Jedrska tehnika
Sredična instrumentacija, ki z gibljivimi detektorji nevtronskega fluksa omogoča meritev prostorske razporeditve gostote nevtronskega fluksa v sredici.

gladina podtalnice ground water table

Radioaktivni odpadki
Globina, pod katero je podtalnica.

glava reaktorske posode reactor vessel head

Jedrska tehnika
Zgornji del reaktorske posode, ki se med menjavo goriva odstrani.

glavni dogodek top event

Jedrska varnost
Glavni dogodek, do katerega pride ob ustrezni kombinaciji osnovnih dogodkov v drevesu odpovedi.

glavni generator in njegovi pomožni sistemi main generator and accessories

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem, ki proizvaja električno energijo za oddajo v omrežje in za lastno rabo.

glavni operater senior reactor operator

Obratovanje jedrskih elektrarn
Oseba, ki ima dovoljenje za nadzor komandne sobe, pa tudi vodenje izmene operaterjev jedrske elektrarne.

glavni transformator main transformer

Jedrska tehnika
Transformator v jedrski elektrarni, prek katerega se prenaša proizvedena energija na daljnovode med normalnim obratovanjem.

glavno projektno merilo principal design criterion

Jedrska tehnika
Osnovno, temeljno merilo (kriterij) oz. načelo, ki ga uporabljamo pri projektiranju.

globinska obramba defense in depth

Jedrska varnost
Več zaporednih varnostnih ukrepov ali sistemov za isti varnostni cilj, ki je dosežen tudi, če kateri od njih odpove.

globinsko odlagališče deep geological repository (geological repository)

Radioaktivni odpadki
Jedrski objekt, namenjen za odlaganje odpadkov pod zemljo (navadno na globini več sto metrov, lahko tudi več kot tisoč metrov) v stabilnih geoloških formacijah. Takšno odlaganje nam zagotavlja dolgoročno izolacijo (več tisoč let) odpadkov od biosfere in je namenjeno predvsem odlaganju dolgoživih in/ali visokoradioaktivnih odpadkov.

globinsko odlaganje deep geological disposal (geological disposal)

Radioaktivni odpadki
Odlaganje v globinskih odlagališčih. Navadno se uporablja za odložitev dolgoživih in visokoradioaktivnih odpadkov.

goli reaktor bare reactor

Reaktorska fizika
Reaktor brez reflektorja.

gorivna palica fuel pin (fuel rod)

Jedrska tehnika
Gorivni element v obliki palice, tudi sestavni del gorivnega svežnja.

gorivna tabletka fuel pellet

Jedrska tehnika
Osnovni sestavni del goriva v obliki tablete, ki so zložene v stolpec znotraj gorivne palice.

gorivni element fuel element

Jedrska tehnika
Najmanjši konstrukcijsko celovit del sredice, ki vsebuje jedrsko gorivo.

gorivni kanal fuel channel

Jedrska tehnika
Pretočna pot za primarno hladilo med gorivnimi elementi v sredici.

gorivni podaljšek fuel follower

Jedrska tehnika
Podaljšek regulacijskega elementa, ki vsebuje jedrsko gorivo in ki zasede položaj regulacijskega elementa, ko ga izvlečemo.

gorivni snop fuel bundle (fuel cluster)

Jedrska tehnika
Skupina gorivnih elementov v obliki palic, navadno sestavljenih vzporedno.

gorivni sveženj fuel assembly

Jedrska tehnika
Strukturna enota gorivnih palic, ki je ne razstavimo pri polnjenju ali praznjenju sredice reaktorja.

gorivo (jedrsko gorivo) fuel (nuclear fuel)

Reaktorska fizika
Snov, ki vsebuje cepljive nuklide in omogoča vzdrževanje jedrske verižne reakcije v reaktorju.

gorivo v obliki zmesi dispersion fuel

Reaktorska fizika
Mešanica goriva, v kateri je cepljiva snov porazdeljena v necepljivi.

gorivo z vgrajenim gorljivim absorberjem integral fuel burnable absorber

Reaktorska fizika
Gorivo, ki ima gorljivi absorber vgrajen v gorivne palice (običajno naparjen na tabletke).

gorljivi absorber burnable absorber

Reaktorska fizika
Absorber nevtronov v reaktorju, ki se z zajemanjem nevtronov izrablja. Tako se delno kompenzira zmanjšanje reaktivnosti sredice zaradi zgorevanja goriva.

gorljivi strup burnable poison

Reaktorska fizika
Absorber nevtronov, katerega presek je tako velik, da se njegova koncentracija zaradi obsevanja z nevtroni zmanjšuje.

gostota fluksa flux density, differential (flux density)

Reaktorska fizika
Fluks na enoto neke fizikalne količine (npr. prostorski kot, energija).

gostota moči power density

Jedrska tehnika
Moč na enoto prostornine ali površine.

gostota toplotnega toka heat flux density

Jedrska tehnika
Množina toplote, ki v enoti časa preteče skozi enoto prečnega prereza. Enota je vat na kvadratni meter (W/m2).

gred shaft

Jedrska tehnika
Strojni element v centru vrtenja, ki prenaša navor.

grej gray1

Varstvo pred sevanji
Enota za absorbirano dozo. 1 Gy = 1 J/kg = 100 rad.

grelnik heater

Jedrska tehnika
Naprava, ki dovaja toplotno energijo v neki sistem.

grelnik napajalne vode feedwater heater

Jedrska tehnika
Prenosnik toplote v sekundarnem delu jedrske elektrarne, ki ogreje napajalno vodo pred vstopom v uparjalnik.

Grenzovi žarki Grenz rays

Varstvo pred sevanji
Zelo mehki, nizkoenergijski rentgentski žarki z energijo do 15 keV.

grobi regulacijski element coarse control element

Reaktorska fizika
Regulacijski element z veliko negativno reaktivnostjo, s katerim dosežemo večje spremembe reaktivnosti ali nastavljamo razporeditev nevtronskega fluksa.
H

hasij Hassium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 108.

heterogeni reaktor heterogeneous reactor

Reaktorska fizika
Reaktor, v katerem sta gorivo in moderator prostorsko ločena. Gorivni elementi so običajno v obliki palic ali plošč, ki jih ločujejo plasti moderatorja.

hidravlični polmer hydraulic radius

Jedrska tehnika
Velikost, ki jo uporabljamo pri toplotnih preračunih v termohidravliki in je enaka 2A/o, kjer je A ploščina pretočne površine opazovanega kanala, o pa njegov omočeni obseg.

hidravlično olje electro-hydraulic high-pressure fluid

Jedrska tehnika
Tekočina v varovalnem in upravljalnem sistemu turbine.

hidroelektrarna hydro power plant (hydroenergetic power plant)

Jedrska tehnika
Elektrarna, ki proizvaja električno energijo s pretvorbo energije vodnih tokov.

hitra cepitev fast fission

Reaktorska fizika
Cepitev, povzročena s hitrimi nevtroni.

hitra ohladitev quenching1

Jedrska varnost
Hitra ohladitev srajčk gorivnih palic med poplavno fazo velike izlivne nesreče, ko voda za zasilno hlajenje od spodaj prodira v razgreto sredico in nastanejo veliki temperaturni gradienti.

hitra zaustavitev trip

Jedrska tehnika
Dogodek, s katerim se hitro prekine delovanje nekega sistema (npr. zaustavitev reaktorja, odklop stikala).

hitra zaustavitev turbine turbine trip

Jedrska tehnika
Hitra prekinitev dotoka pare v turbino v primeru prekoračitve določenih varnostnih meril.

hitri natrijev reaktor sodium-cooled fast reactor

Jedrska tehnika
Eden od predlaganih tipov IV. generacije reaktorjev. Deluje na hitre nevtrone in je hlajen s tekočim natrijem. Omogoča zaprt gorivni cikel in je edina od predlaganih tehnologij IV. generacije, ki temelji na že delujočih (praviloma prototipnih) reaktorjih.

hitri nevtroni fast neutrons

Reaktorska fizika
Nevtroni s kinetično energijo, večjo od določene vrednosti, ki je lahko precej različna in je odvisna od uporabe bodisi v reaktorski fiziki, ščitenju ali dozimetriji. V reaktorski fiziki se pogosto uporablja vrednost 0,1 MeV.

hitri oplodni reaktor, hlajen s tekočo kovino liquid metal fast breeder reactor

Jedrska tehnika
Reaktor, v katerem večino cepitev povzročijo hitri nevtroni, v katerem se gorivo oplaja in je hlajen s tekočo kovino (navadno natrij).

hitri plinski reaktor gas-cooled fast reactor

Jedrska tehnika
Eden od predlaganih tipov IV. generacije reaktorjev. Deluje na hitre nevtrone, hlajen je s helijem. Omogoča zaprt gorivni cikel.

hitri reaktor fast reactor

Reaktorska fizika
Reaktor, v katerem večino cepitev povzročijo hitri nevtroni.

hitri svinčev reaktor lead-cooled fast reactor

Jedrska tehnika
Eden od predlaganih tipov IV. generacije reaktorjev. Deluje na hitre nevtrone in je hlajen s tekočim svincem ali svinec-bizmutovim evtektikom. Omogoča zaprt gorivni cikel.

hitrost absorbirane doze absorbed dose rate

Varstvo pred sevanji
Sprememba absorbirane doze v enoti časa. Enota je grej na sekundo, Gy/s.

hitrost doze dose rate

Varstvo pred sevanji
Hitrost doze je prejeta doza (absorbirana, ekvivalentna, efektivna,...) na časovno enoto. Enota je Gy/s ali Sv/s.

hitrost obseva exposure rate

Varstvo pred sevanji
Množina naboja, ki se v enoti časa sprosti na enoto mase zraka po prehodu rentgenskega oziroma gama sevanja. Enota je A/kg zraka, stara enota pa je bila rentgen na uro (1 R/h = 7,17 nA/kg).

hitrost puščanja leakage rate

Obratovanje jedrskih elektrarn
Pretok puščanja iz sistema. Običajno se podaja v litrih na minuto.

hitrost reakcij reaction rate

Jedrska fizika
Število jedrskih reakcij na enoto časa.

hitrost štetja (pogostost števka, gostota sunkov) count rate

Jedrska fizika
Število sunkov na časovno enoto v števcu ionizirajočega sevanja.

hladilna voda kondenzatorja condenser circulating water

Jedrska tehnika
Voda, ki hladi kondenzator in odvaja energijo v okolico.

hladilni sistem bazena za izrabljeno gorivo spent fuel pit cooling system

Jedrska tehnika
Sistem za odvajanje toplote iz bazena za izrabljeno gorivo.

hladilni sistem reaktorskega predelka reactor compartment cooling system

Jedrska tehnika
Sistem prezračevanja, ki skrbi za odvod toplote iz reaktorskega predelka zadrževalnega hrama.

hladilni stolp cooling tower

Jedrska tehnika
Del jedrske ali termoelektrarne, ki je končni ponor toplote iz krožnega toplotnega procesa v okolje. Toplota se prenaša z izparevanjem na okoliški zrak.

hladilnik chiller

Jedrska tehnika
Naprava za ohlajevanje tekočine.

hladilno jezero cooling pond

Jedrska tehnika
Bazen ali umetno jezero za hlajenje kondenzatorja.

hladna veja cold leg

Jedrska tehnika
Cevovod v primarnem sistemu tlačnovodne jedrske elektrarne, skozi katerega se ohlajeno primarno hladilo vrača iz uparjalnika v reaktorsko posodo. Med uparjalnikom in reaktorsko posodo je v hladni veji vgrajena primarna črpalka.

hladna zaustavitev cold shutdown

Obratovanje jedrskih elektrarn
Stanje tlačnovodne jedrske elektrarne, ko je pomnoževalni faktor manjši od 0,99, termična moč reaktorja enaka nič, povprečna temperatura primarnega hladila pa manjša od 93 °C.

hladni nevtroni cold neutrons

Jedrska fizika
Nevtroni, ki imajo kinetično energijo reda velikosti milielektronvolt ali manj.

hladno preizkušanje cold testing

Obratovanje jedrskih elektrarn
Preizkušanje metod, naprav, procesov ali instrumentacije, v katerih visokoradioaktivne snovi nadomestimo z neaktivnimi, ali s snovmi, ki vsebujejo le radioaktivne sledi.

hlajenje tesnila seal cooling

Jedrska tehnika
Sistem za odvod toplote iz mehanskega tesnila osi stroja.

hod ventila valve stroke

Jedrska tehnika
Razdalja, ki jo premaga zapiralo ventila med prehodom iz odprtega v zaprti položaj.

homogeni absorber homogeneous absorber

Reaktorska fizika
Absorber nevtronov, ki je enakomerno porazdeljen v reaktorju (npr. borova kislina v primarnem hladilu).

homogeni reaktor homogeneous reactor

Reaktorska fizika
Reaktor, v katerem sta gorivo in moderator homogeno zmešana. Dimenzije enot goriva ali moderatorja so manjše od povprečne proste poti za sodelovanje nevtronov s snovjo.
I

idealna kaskada ideal cascade

Jedrski materiali
Teoretično najmanjše število elementov za ločevanje, potrebno za določeno stopnjo ločevanja.

idejni projekt (zasnova) conceptual design

Jedrska tehnika
Opis funkcionalnih rešitev za napravo ali spremembo pred izdelavo končnega projekta.

igličasti ventil needle valve

Jedrska tehnika
Ventil v pretočnih sistemih s koničnim zapornim elementom.

imenska moč (nazivna moč) rated power (rating)

Jedrska tehnika
Najvišja dopustna projektirana moč elektrarne, pri kateri sme elektrarna obratovati.

imetnik dovoljenja licensee

Upravni nadzor
Imetnik veljavnega dovoljenja, podeljenega za dejavnost ali izvor, ki je sprejel (pripoznal) pravice in dolžnosti, nanašajoče se na dejavnost ali izvor, zlasti v zvezi z varstvom in varnostjo.

imetnik registracije registrant

Upravni nadzor
Prosilec, ki je pridobil dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenje za uporabo vira sevanja oziroma potrdilo o vpisu v register virov sevanja.

imisijske meritve off-site measurements

Varstvo pred sevanji
Imisijske meritve so meritve koncentracije snovi ali drugih pojavov v okolju, ki so posledica emisije in delovanja naravnih in umetnih dejavnikov. Rezultati imisijskih meritev sevanja se pogosto podajajo kot specifične aktivnosti posameznih radionuklidov (Bq/m3, Bq/kg).

indeks ekvivalentne doze dose equivalent index

Varstvo pred sevanji
Indeks ekvivalentne doze v neki točki je največja vrednost ekvivalentne doze v krogli ICRU, ki ima središče v tej točki. Če leži največja vrednost globlje od 1 cm, je indeks globinski, če pa je v globini od 0,07 mm do 1 cm, je indeks površinski.

indeks kemije chemistry index

Obratovanje jedrskih elektrarn
Primerjava koncentracij izbranih nečistoč z njihovimi mejnimi vrednostmi. Povprečje koncentracij dnevnih meritev vsake nečistoče delimo z njeno mejno vrednostjo, vsota razmerij pa je normalizirana na 1,0 (pokazatelj delovanja INPO).

indikator indicator

Jedrska tehnika
Preprost kazalni instrument, ki največkrat prikazuje dve stanji merjene količine ali pa njeno vrednost z manjšo natančnostjo.

inducirana shranjena energija induced stored energy

Reaktorska fizika
Dodatna notranja energija v trdni snovi, nastala zaradi premika kristalne strukture atomov pri obsevanju z ionizirajočim sevanjem.

inhour enačba inhour equation

Reaktorska fizika
Enačba, ki povezuje reaktivnost in časovno konstanto reaktorja.

inkonel inconel

Jedrski materiali
Nerjavna zlitina iz Ni, Fe in Cr, iz katere so narejeni nekateri deli tlačne meje reaktorskega hladila, na primer U-cevi v uparjalnikih jedrskih elektrarn.

institucionalni nadzor institutional control

Upravni nadzor
Nadzor odlagališča po zaprtju, ki ga opravlja pristojni upravni organ. Nadzor je lahko aktiven (pregledi, meritve, sanacija) ali pasiven (nadzor uporabe zemljišča).

instrumentacija instrumentation

Jedrska tehnika
Sistem, ki v neki napravi ali objektu omogoča zajemanje, obdelavo in prenos informacij.

integralni reaktor integral reactor

Jedrska tehnika
Reaktor, v katerem reaktorska posoda vsebuje prenosnik toplote med primarnim in sekundarnim krogom.

intervencija intervention

Varstvo pred sevanji
Kateri koli ukrep, namenjen zmanjšanju ali preprečitvi izpostavljenosti ali verjetnosti za izpostavljenost iz virov, ki niso del nadzorovane dejavnosti ali ki so se izmaknili nadzoru zaradi nesreče.

intervencijski nivo intervention level

Varstvo pred sevanji
Raven izogibne doze, pri kateri vpeljemo določene varstvene ali sanacijske ukrepe v izrednih razmerah ali razmerah dolgotrajne izpostavljenosti sevanju.

intervencijski ukrep intervention measure

Upravni nadzor
Ukrepi preprečevanja ali zmanjšanja izpostavljenosti posameznikov virom sevanja, ki niso iz sevalne dejavnosti ali zaradi izrednega dogodka niso pod nadzorom. Intervencijski ukrepi se nanašajo na vire sevanja, prenosne poti in posameznike.

interventna izpostavljenost emergency exposure

Upravni nadzor
Izpostavljenost posameznikov ionizirajočim sevanjem, ki prostovoljno izvajajo ali nudijo hitro pomoč ogroženim posameznikom, preprečujejo izpostavljenost ionizirajočim sevanjem velikega števila ljudi ali ohranjajo pomembne objekte ali predmete, pri čemer so lahko presežene mejne doze za izpostavljene delavce.

inventar cepitvenih produktov fission product inventory

Reaktorska fizika
Vrsta in količina cepitvenih produktov, navadno v izrabljenem jedrskem gorivu.

inventar goriva fuel inventory

Jedrski materiali
Skupna količina jedrskega goriva v reaktorju, skupini reaktorjev ali v celotnem gorivnem krogu.

ion ion

Jedrska fizika
Atom ali molekula, ki ima presežek ali primanjkljaj elektronov in ima zato pozitiven ali negativen naboj.

ionizacija ionization

Jedrska fizika
Proces, s katerim atom, molekula ali ion pridobi ali izgubi elektron.

ionizacijska celica ionization chamber

Jedrska fizika
Vrsta plinskega detektorja, ki deluje pri napetosti, ki je dovolj velika, da zbere vse ione, nastale z absorpcijo sevanja, vendar premajhna, da bi povzročila ionizacijo s trki.

ionizirajoče sevanje ionizing radiation

Jedrska fizika
Sevanje, ki ima dovolj veliko energijo, da odtrga elektrone iz atomov in tako povzroči tvorbo ionskih parov. Med ionizirajoča sevanja sodijo med drugim sevanja alfa in beta, nevtronsko sevanje ter elektromagnetno valovanje z valovno dolžino krajšo od 100 nm oziroma z energijo, večjo od 12,4 eV.

ionizirajoči delci ionizing particles

Jedrska fizika
Neposredno ali posredno ionizirajoči delci.

ionski izmenjalnik (smola) resin

Jedrska tehnika
Snov za odstranjevanje kemijskih nečistoč iz tekočin.

iskanje lokacije siting

Jedrska tehnika
Proces izbiranja primerne lokacije za jedrski objekt. Vključuje naslednje stopnje: zasnova in načrtovanje, pregled območja, ugotavljanje značilnosti lokacije, potrditev primerne lokacije.

izbirno vzdrževanje elective maintenance

Obratovanje jedrskih elektrarn
Vzdrževanje morebitne oz. dejansko degradirane opreme, ki ne ogroža projektne naloge sistema, komponente ali meril učinkovitosti.

izentropni proces isentropic process

Jedrska tehnika
Toplotni proces, pri katerem se ohranja entropija sistema.

izguba bremena loss of load

Jedrska varnost
Nezgoda v jedrski elektrarni, do katere pride zaradi nenadne izgube bremena električnega generatorja. Navadno je vzrok zanjo izpad daljnovoda ali razpad električnega omrežja.

izguba bremena (razbremenitev) load rejection

Jedrska tehnika
Dogodek, ko je elektrarna nenadoma izgubila odvzem električne energije.

izguba hladila loss of coolant

Jedrska varnost
Oznaka za dogodek, pri katerem pride do iztekanja, izgube hladila iz primarnega sistema.

izguba tlaka loss of pressure

Jedrska tehnika
Dogodek v jedrski elektrarni, pri katerem pride do nenačrtovanega padca tlaka v nekem sistemu.

izhajanje radona radon exhalation

Varstvo pred sevanji
Izhajanje (izpuhtevanje) radona 222Ra ali 220Ra iz tal v atmosfero. Kvantitativno se najpogosteje podaja z izpuhtelo aktivnostjo (Bq/m2 s).

izhodiščna vrednost operativnega intervencijskega nivoja generic operational intervention level

Upravni nadzor
Vnaprej postavljene vrednosti operativnih intervencijskih nivojev pri ocenjevanju ogroženosti ljudi ob izrednih dogodkih, preden je znan dejanski obseg posledic izrednega dogodka. Izhodiščne vrednosti operativnih intervencijskih nivojev so izpeljane iz intervencijskih nivojev na podlagi modela izrednega dogodka v jedrski elektrarni z lahkovodnim nehomogenim reaktorjem toplotne moči 2000 MW, pri katerem izpostavljenost ionizirajočim sevanjem traja 4 ure, emisija radionuklidov v okolje pa je značilna za tako jedrsko elektrarno.

izjemna absorbirana doza emergency dose (emergency exposure)

Varstvo pred sevanji
Izjemna zavestna izpostavljenost osebe ob izrednem dogodku ali stanju zaradi reševanja osebja in/ali premoženja.

izjemna načrtovana izpostavljenost specially authorized exposure

Varstvo pred sevanji
Izpostavljenost, ki presega dozne omejitve, in se dovoli samo redkokdaj pod posebnimi pogoji, ko niso dosegljivi drugi postopki, s katerimi bi se taki izpostavljenosti izognili. Dovoli se samo za posameznike.

izključevalna vrata ALI exclusive OR gate

Jedrska tehnika
Vezje, ki opravi operacijo Boolove algebre tako, da je izhod enak 1 takrat, ko je eden od vhodnih podatkov enak 1, drugi pa 0; če pa sta oba vhodna podatka enaka ali 1 ali 0, pa je izhod enak 0.

izključujoča se dogodka mutually exclusive events

Jedrska tehnika
Dogodka, ki se ne moreta zgoditi hkrati.

izkoristek termičnih nevtronov thermal utilization factor

Reaktorska fizika
Verjetnost za absorpcijo termičnega nevtrona v gorivu glede na absorpcijo kjerkoli v sredici. Eden od faktorjev v formuli štirih faktorjev.

izkoriščenost load factor

Obratovanje jedrskih elektrarn
Razmerje med energijo, ki je proizvedena v določenem obdobju, in energijo, ki bi jo v enakem obdobju elektrarna proizvedla, če bi celotno obdobje obratovala z nazivno močjo.

izlivna faza blowdown phase

Jedrska tehnika
Začetna faza velike izlivne nesreče v jedrski elektrarni, ko se primarni krog hitro prazni in tlak upada. Izlivna faza se konča, ko se izenačita tlaka v primarnem krogu in zadrževalnem hramu.

izlivna nesreča (izlivna nezgoda) loss of coolant accident

Jedrska varnost
Okvara oz. nesreča v jedrski elektrarni, pri kateri pride do puščanja primarnega hladila iz primarnega kroga.

izločevalnik vlage moisture separator

Jedrska tehnika
Oprema za izločanje vlage iz pare. Tlačnovodne elektrarne imajo izločevalnike vlage v zgornjem delu uparjalnika in v sekundarnem delu elektrarne pred vstopom v nizkotlačno turbino.

izločevanje pare steam separation

Jedrska tehnika
Postopek, pri katerem se v dvofazni zmesi para ločuje od kapljevine.

izločilni kriteriji (merila za izločanje) exclusion criteria

Upravni nadzor
Opredeljujejo območja ali lokacije, ki v nobenem primeru ne ustrezajo postavitvi jedrskega ali sevalnega objekta in jih je treba izločiti iz postopka iskanja lokacije.

izločitev signala defeat signal

Jedrska tehnika
Izločitev signala iz regulacijskih ali varovalnih funkcij.

izmena shift

Obratovanje jedrskih elektrarn
Delovna posadka, ki določen čas nadzoruje in vodi neki proces.

izmenjava izotopov isotope exchange

Jedrska fizika
Izmenjava dveh izotopov istega elementa med dvema molekulama ali med različnima položajema v isti molekuli.

izobar isobar

Jedrska fizika
Nuklid, ki ima enako masno, toda različno vrstno število kot nek drug nuklid.

izodoza isodose

Varstvo pred sevanji
Krivulja, ki povezuje točke z enakimi dozami.

izogibna doza averted dose (avertable dose)

Varstvo pred sevanji
Pričakovano zmanjšanje izpostavljenosti ob uporabi določenega zaščitnega ukrepa.

izolacijski ventil block valve

Jedrska tehnika
Ventil, ki je navadno vgrajen zaporedno pred glavnim ali krmilnim ventilom. Zagotavlja zaprtje pretoka v primeru, ko odpove glavni ventil ali med vzdrževanjem.

izomer isomer

Jedrska fizika
Nuklid, ki ima jedro v vzbujenem stanju in je v takem stanju dovolj dolgoživ, da lahko določimo njegovo razpolovno dobo.

izomerno stanje isomeric state

Jedrska fizika
Vzbujeno jedrsko stanje, ki ima razpolovni čas dovolj dolg, da ga je možno zaznati.

izoton isotone

Jedrska fizika
Nuklid z enakim številom nevtronov kot nek drug nuklid.

izotop isotope

Jedrska fizika
Nuklid, ki pripada istemu elementu kot nek drug nuklid (razlikujeta se v številu nevtronov oziroma v masnem številu).

izotopolog isotopologue

Jedrska fizika
Molekula z enako kemijsko sestavo kot neka druga molekula, ki jo sestavljajo različni izotopi nekega od elementov (npr. voda in težka voda, H2O, D2O).

izotopomer isotopomer

Jedrska fizika
Molekula z enako kemijsko sestavo kot neka druga molekula, ki jo sestavljajo različni izotopi nekega od elementov v takšni kombinaciji, da je molekulska masa obeh molekul enaka (npr. HTO in D2O).

izotopski delež isotopic abundance

Jedrska fizika
Delež števila atomov določenega izotopa v naravni oziroma umetno spremenjeni sestavi elementa.

izotopsko osiromašenje isotope depletion

Jedrska fizika
Zmanjšanje koncentracije enega ali več izotopov v snovi ali v eni od njenih sestavin pod razmerje, ki je v naravi.

izotropen isotropic

Jedrska tehnika
Enak v vseh smereh.

izpad električnega napajanja blackout (of the plant) (station blackout)

Jedrska tehnika
Izguba vsega notranjega in zunanjega električnega napajanja lastne rabe elektrarne.

izparilnik evaporator

Jedrska tehnika
Naprava, v kateri kapljevina izpareva.

izpiralna linija backwash line

Jedrska tehnika
Del sistema v jedrski elektrarni.

izpiralnik za oči eyewash fountain

Varstvo pred sevanji
Posoda ali pipa za izpiranje oči ob morebitni kontaminaciji.

izpodrivna črpalka positive displacement pump

Jedrska tehnika
Črpalka, ki potiska tekočino tako, da jo izpodriva gibljiv delovni element (bat, zobniki, vijak, membrana, itd.). Doseže lahko zelo visoke tlake.

izpopolnjeno varnostno poročilo updated safety analysis report

Jedrska tehnika
Z najnovejšimi podatki obnovljeno končno varnostno poročilo.

izpostavljeni delavec exposed worker (radiation worker)

Upravni nadzor
Fizična oseba, ki je pri svojem delu izpostavljena ionizirajočim sevanjem zaradi izvajanja sevalnih dejavnosti in za katero je možno, da bo prejela večjo dozo, kot je predpisana mejna doza za posameznike iz prebivalstva.

izpostavljenost exposure1

Varstvo pred sevanji
Dejanje ali stanje izpostavljenosti sevanju. Izpostavljenost je lahko zunanja ali notranja;glede okoliščin je izpostavljenost lahko normalna, potencialna ali izredna; glede izpostavljenih oseb pa poklicna, medicinska ali izpostavljenost prebivalstva.

izpostavljenost ionizirajočim sevanjem exposure to ionizing radiation

Upravni nadzor
Obsevanost z ionizirajočimi sevanji.

izpostavljenost naravnemu sevanju natural exposure

Varstvo pred sevanji
Izpostavljenost sevanju iz virov naravnega izvora.

izpostavljenost ob izrednem dogodku accidental exposure

Upravni nadzor
Izpostavljenost posameznikov zaradi izrednega dogodka; ne vključuje interventne izpostavljenosti.

izpostavljenost prebivalstva public exposure

Varstvo pred sevanji
Izpostavljenost prebivalstva virom sevanja, brez poklicne in medicinske izpostavljenosti, brez prispevkov normalnega lokalnega naravnega sevalnega ozadja, toda vključno z izpostavljenostjo odobrenim virom ter dejavnostim in izpostavljenostjo v interventnih situacijah.

izpust med nesrečo accidental release

Jedrska tehnika
Izpust radioaktivnih snovi iz elektrarne med nesrečo.

izpust1 release

Varstvo pred sevanji
Izpuščanje radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta.

izpustitev moderatorja moderator dumping

Reaktorska fizika
Hitra odstranitev, odliv tekočega moderatorja, da bi se zaustavila verižna reakcija.

izrabljeno gorivo spent fuel

Jedrski materiali
Jedrsko gorivo, ki je odstranjeno iz reaktorja po obsevanju ali ni več uporabno zaradi izrabljenosti cepljive snovi, povečanja koncentracije absorberjev nevtronov ali poškodb.

izrabljenost wearout

Jedrska tehnika
Poškodbe zaradi pretiranih obremenitev ali uporabe.

izredni dogodek emergency

Upravni nadzor
Dogodek, pri katerem se zmanjša sevalna ali jedrska varnost. Zaradi stanja, ki je posledica izrednega dogodka, je treba začeti z izvajanjem ukrepov za zaščito delavcev, posameznikov iz prebivalstva ali prebivalstva, bodisi delno ali v celoti, ali za varstvo pacientov, če gre za izredni dogodek pri radiološkem posegu.

izredni zdravstveni nadzor special health supervision

Varstvo pred sevanji
Zdravstveni nadzor, ki se opravi vsakič, ko je bila presežena ali obstaja sum, da je bila presežena ena od predpisanih mejnih doz, ali na zahtevo upravnega organa.

izsevanje emission

Jedrska fizika
Sprostitev delca ali fotona (sevanja gama) iz jedra pri radioaktivnem razpadu ali jedrski reakciji oziroma sprostitev fotona (vidne ali rentgenske svetlobe) iz elektronskega oblaka atoma.

izstopna doza exit dose

Varstvo pred sevanji
Absorbirana doza na strani telesa, ki je nasproti strani, kjer sevanje vstopa v telo.

izstopna odprtina žarka beam hole

Jedrska fizika
Odprtina oziroma kanal skozi ščit reaktorja iz sredice. Skoznjo prihaja žarek sevanja iz reaktorja.

izstrelek missile

Jedrska tehnika
Del opreme, ki prosto leti po objektu zaradi loma večje komponente in ogroža drugo opremo. Primer: ob lomu turbine bi njeni deli leteli kot izstrelki po turbinski zgradbi.

izstrelitev palice rod ejection

Jedrska varnost
Nesreča, pri kateri zaradi loma ohišja regulacijske palice pride do njenega hitrega dviga oziroma izstrelitve iz sredice.

izstrelitev regulacijskega svežnja ejection of control assembly

Jedrska varnost
Nesreča v jedrski elektrarni, ko zaradi poškodbe ohišja pogona kontrolnih palic iztekajoči medij povzroči izmet (izstrelitev) regulacijskega svežnja iz sredice. Pri tem pride do hitrega lokalnega povečanja reaktivnosti v sredici.

iztok effluent

Jedrska tehnika
Tekočina, ki nehote izteče iz nekega sistema.

iztok tesnilne vode seal leakoff line

Jedrska tehnika
Iztok vode iz tesnila reaktorske črpalke.

izvedenec qualified expert

Upravni nadzor
Posameznik, ki je na temelju potrditve ustreznih odborov ali združenj, poklicnega dovoljenja ali akademske kvalifikacije in izkušenj spoznan kot izvedenec na ustreznem specializiranem področju, kot je npr. medicinska fizika, varstvo pred sevanji, medicina dela, protipožarno varstvo, zagotavljanje kakovosti ali na drugih ustreznih inženirskih ali varnostnih področjih.

izven lokacije off-site

Obratovanje jedrskih elektrarn
Oznaka za dogodek, opremo ali karkoli drugega, kar se zgodi ali nahaja zunaj lokacije objekta, in na katerega se ne nanaša neposredna odgovornost upravljavca.

izven varnostnega razreda non-safety

Jedrska tehnika
Oznaka za opremo, ki ni bistvena za jedrsko varnost in zato zanjo ne veljajo zahteve po kakovosti za varnost pomembne opreme.

izvensredični detektor excore detector

Jedrska tehnika
Detektor za merjenje gostote nevtronskega fluksa, postavljen zunaj sredice reaktorja.

izvorni jedrski material source material

Jedrski materiali
Uran, torij ali njuna kombinacija v kakršni koli kemični ali fizični obliki, oziroma ruda z najmanj 0,05 % urana ali torija. Definicija ne velja, če je snov označena kot posebna jedrska snov.

izvzeta koncentracija exempt concentration

Upravni nadzor
Produkti ali materiali, ki vsebujejo stranske snovi v koncentracijah, ki ne zahtevajo dovoljenja za posest ali uporabo.

izvzeti odpadki exempt waste

Radioaktivni odpadki
Odpadki z nižjo aktivnostjo od zakonsko predpisane spodnje meje in z zanemarljivim radiološkim tveganjem, zato zanje ni predviden nadzor in odlaganje v odlagališčih za radioaktivne odpadke.
J

jašek (bazen) pit

Jedrska tehnika
Oznaka za ščiten prostor, ki je namenjen posebni uporabi v elektrarni. Primer: bazen za shranjevanje izrabljenega goriva.

javljalnik annunciator

Jedrska tehnika
Naprava, ki zvočno opozori na določeno stanje.

jedro nucleus

Jedrska fizika
Pozitivno nabit osrednji del atoma, v katerem je koncentrirana skorajda vsa masa atoma, vendar zaseda le zelo majhen del prostornine.

jedrska baterija nuclear battery

Jedrska fizika
Naprava, v kateri se ustvarja električna napetost zaradi emisije nabitih delcev.

jedrska elektrarna (JE) nuclear power plant

Jedrska tehnika
Elektrarna, ki za proizvodnjo električne energije izkorišča energijo cepitve jeder (ali zlivanja jeder).

jedrska energija nuclear energy

Jedrska fizika
Energija, ki se sprosti pri jedrskih pretvorbah.

jedrska fizika nuclear physics

Jedrska fizika
Področje fizike, ki se ukvarja z jedrskimi delci in reakcijami.

jedrska instrumentacija nuclear instrumentation

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem v jedrski elektrarni, ki ga sestavljajo izvensredični nevtronski detektorji.

jedrska kemija (radiokemija) nuclear chemistry (radiochemistry)

Jedrska fizika
Del kemije, ki s kombinacijo jedrskih reakcij in kemijskih metod omogoča analizo kemične sestave snovi ali proizvodnjo določenih spojin.

jedrska lokacija nuclear site

Upravni nadzor
Območje, kjer se nahaja jedrski objekt ali je potrjena njegova primernost za gradnjo jedrskega objekta.

jedrska reakcija nuclear reaction

Jedrska fizika
Jedrski trk, pri katerem vpadni delec reagira z jedrom tako, da ali nastane novo jedro ali se jedru spremeni energija.

jedrska sprememba nuclear transformation

Jedrska fizika
Sprememba sestave atomskega jedra, do katere pride pri radioaktivnem razpadu ali jedrski reakciji.

jedrska tehnika nuclear engineering

Jedrska tehnika
Veda o tehnični izvedbi pretvorbe jedrske energije v električno.

Jedrska upravna komisija ZDA Nuclear Regulatory Commission

Upravni nadzor
Upravni organ ZDA za nazor civilne uporabe jedrske energije.

jedrska varnost nuclear safety

Jedrska varnost
Jedrska varnost so tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi se doseže varno obratovanje jedrskega objekta, preprečuje izredne dogodke ali ublažijo posledice teh dogodkov ter varuje izpostavljene delavce, prebivalstvo in okolje pred ionizirajočimi sevanji.

jedrska varovalka reactor safety fuse

Jedrska tehnika
Samostojna naprava, projektirana tako, da reagira na previsoko temperaturo ali gostoto nevtronskega fluksa v reaktorju in jo zmanjša na varno velikost. Naprava lahko vsebuje shranjeno energijo, ki olajšuje njeno obratovanje.

jedrske snovi nuclear materials

Upravni nadzor
Uran, torij in transuranski elementi ter druge snovi ali izdelki, ki jih določa predpis vlade ali mednarodne pogodbe na področju neširjenja jedrskega orožja.

jedrski nuclear

Jedrska fizika
Prilastek, ki se nanaša na atomsko jedro, na reakcije z atomskimi jedri ter na tehnologijo, ki te reakcije izkorišča.

jedrski faktor negotovosti meritve nuclear uncertainty heat flux hot channel factor

Jedrska tehnika
Faktor, s katerim upoštevamo negotovosti pri meritvah nevtronskega fluksa v sredici. Navadno je 1,05.

jedrski gorivni cikel nuclear fuel cycle

Jedrski materiali
Vsi postopki, povezani s proizvodnjo jedrske energije, vključno z rudarjenjem, mletjem (drobljenjem), predelavo in obogatitvijo urana ali torija; izdelavo jedrskega goriva; obratovanjem jedrskih reaktorjev; predelavo jedrskega goriva; razgradnjo in katero koli dejavnostjo pri ravnanju in odlaganju radioaktivnih odpadkov in s katero koli raziskovalno ali razvojno dejavnostjo, povezano z naštetimi dejavnostmi.

jedrski konični faktor toplotnega toka vročega kanala nuclear heat flux hot channel factor

Jedrska tehnika
Produkt jedrskega radialnega koničnega faktorja toplotnega toka vročega kanala ter osnega jedrskega koničnega faktorja toplotnega toka vročega kanala.

jedrski objekt nuclear installation (nuclear facility)

Upravni nadzor
Jedrski objekt je objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva, jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi, raziskovalni reaktor, jedrska elektrarna in toplarna, objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov, in objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov. Jedrski objekt je tudi več jedrskih objektov skupaj, če so funkcionalno povezani na istem geografsko zaokroženem območju ter jih upravlja ena oseba.

jedrski prehod nuclear transition

Jedrska fizika
Sprememba sestave ali energijskega stanja jedra, ki jo spremlja sevanje.

jedrski radialni konični faktor toplotnega toka vročega kanala nuclear radial heat flux hot channel factor

Reaktorska fizika
Razmerje med največjo linearno toplotno močjo v ravnini sredice na določeni višini (z) in povprečno linearno močjo na isti višini.

jedrski reaktor (reaktor) nuclear reactor (reactor)

Reaktorska fizika
Naprava, v kateri na kontroliran način poteka verižna jedrska reakcija.

jedrski sistem za proizvodnjo pare nuclear steam supply system

Jedrska tehnika
Oznaka za primarni del jedrske elektrarne, skupaj s sekundarno stranjo uparjalnikov do parovodov. S tem je poudarjena podobnost (ali različnost) s termoelektrarno, kjer se para proizvaja v nejedrskem sistemu.

jedrsko blago nuclear goods

Upravni nadzor
Jedrske snovi ter oprema in tehnologije, ki so načrtovane in izdelane za proizvodnjo ali uporabo jedrskih snovi.

jedrsko pregrevanje pare nuclear superheat

Jedrska tehnika
Uporaba toplotne energije jedrskega reaktorja za pregrevanje pare nad temperaturo nasičenja.

jedrsko zlitje (fuzija) nuclear fusion (fusion)

Jedrska fizika
Jedrska reakcija zlitja lahkih jeder v težja jedra. Pri tem se sprošča veliko energije. Na Soncu se v glavnem zlivajo jedra navadnega vodika, v poskusnih fuzijskih reaktorjih na Zemlji potekajo reakcije devterij-tritij, načrtujejo pa tudi reaktorje na reakcijo devterij-devterij.

jekleni zadrževalni hram steel containment system

Obratovanje jedrskih elektrarn
Jeklena notranja lupina zadrževalnega hrama.

jodna profilaksa iodine prophylaxis

Varstvo pred sevanji
Zaužitje stabilnega joda pred nastopom jedrske ali radiološke nesreče ali tik po njej, da bi zaščitili ščitnico pred izpostavljenostjo zaradi kopičenja radioaktivnih izotopov joda v njej.
K

kabelska polica cable tray

Jedrska tehnika
Kovinske police, navadno vgrajene na stene pod stropom v prostorih industrijskih oz. energetskih objektov. Po njih so speljani energetski in podatkovni kabli.

kadmijevo razmerje cadmium ratio

Jedrska fizika
Razmerje med odzivom golega nevtronskega detektorja in odzivom pod enakimi pogoji, vendar pokritim s kadmijem določene debeline.

kalandrija calandria

Jedrska tehnika
Zaprta reaktorska posoda z notranjimi cevmi ali kanali, ki ločujejo tekoči moderator od hladila ter omogočajo obsevanje ali vsebujejo tlačne cevi. Uporablja se v kanadskih elektrarnah tipa CANDU.

kalifornij Californium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 98.

kaluženje uparjalnika steam generator blowdown

Jedrska tehnika
Proces odstranjevanja usedlin izparevanja iz sekundarnega dela uparjalnika v tlačnovodni jedrski elektrarni.

kanal za menjavo goriva refuelling canal (refuelling channel)

Obratovanje jedrskih elektrarn
Povezava med bazenom za izrabljeno gorivo in menjalnim bazenom v zadrževalnem hramu, skozi katero se med menjavo goriva prepeljejo izrabljeni in sveži gorivni elementi.

kanaliziranje channelling effect

Jedrska fizika
Povečana prepustnost za delce skozi prazne kanale v kristalni strukturi.

kapljevina liquid

Jedrska tehnika
Kapljevina je agregatno stanje snovi med plinastim in trdnim stanjem. Snov je tekoča in tvori kaplje, njena gostota je primerljiva z gostoto trdnega stanja, stisljivost je majhna.

kapljičasta kondenzacija dropwise condensation

Jedrska tehnika
Način kondenzacije pare.

kardanski zgib (kardanski zglob) universal joint

Jedrska tehnika
Zglob, ki lahko prenaša vrtenje med dvema gredema, čigar osi ne ležijo na isti premici.

kaskada cascade

Jedrski materiali
Zaporedje ločevalnih stopenj, ki so razporejene tako, da se ločevanje pomnožuje.

kategorija A izpostavljenih delavcev exposed workers, category A

Upravni nadzor
Razvrstitev izpostavljenih delavcev glede na delovne razmere, kjer letna izpostavljenost posameznika ionizirajočim sevanjem lahko preseže 3/10 vrednosti mejne efektivne doze in mejnih ekvivalentnih doz za izpostavljene delavce.

kategorija B izpostavljenih delavcev exposed workers, category B

Upravni nadzor
Razvrstitev izpostavljenih delavcev glede na delovne razmere, kjer je le ob izrednih dogodkih zelo malo verjetno, da letna izpostavljenost ionizirajočim sevanjem posameznika preseže 3/10 vrednosti mejne efektivne doze in mejnih ekvivalentnih doz za izpostavljene delavce.

kazalec funkcionalnosti functional indicator

Jedrska tehnika
Kazalec stanja opreme, ki neposredno kaže na zmožnost opreme zagotavljati predpisano funkcijo.

kazalec izkoriščenosti load capacity factor

Obratovanje jedrskih elektrarn
Razmerje med proizvedeno energijo v določenem časovnem obdobju in tisto, ki bi lahko bila proizvedena pri maksimalni zmogljivosti in neprekinjenem obratovanju v tem obdobju.

kazalec nenačrtovane izgube proizvodnje unplanned capability loss factor

Obratovanje jedrskih elektrarn
Razmerje med nenačrtovanimi izgubami energije v določenem časovnem obdobju in referenčno proizvodnjo električne energije, izraženo v odstotkih.

kazalec razpoložljivosti time availability factor

Obratovanje jedrskih elektrarn
Razmerje med številom ur generatorja na mreži v določenem časovnem obdobju in celotnim številom ur v tem obdobju.

kazalec stanja condition indicator

Jedrska tehnika
Lastnost opreme, ki jo je mogoče izmeriti in uporabiti za ugotavljanje ali napovedovanja stanja oz. funkcionalnosti opreme.

kazalec zmogljivosti elektrarne unit capability factor

Obratovanje jedrskih elektrarn
Razmerje med razpoložljivo proizvodnjo električne energije v določenem časovnem obdobju in referenčno proizvodnjo električne energije v enakem obdobju, izraženo v odstotkih. Odseva učinkovitost elektrarniških programov in prakse glede razpoložljivosti elektrarne.

kemična kompenzacija chemical shimming

Jedrska tehnika
Uravnavanje reaktivnosti reaktorja z uporabo absorberjev nevtronov, raztopljenih v primarnem hladilu, tekočem moderatorju ali posebni komponenti s tekočino.

kerma kerma

Varstvo pred sevanji
Vsota začetnih kinetičnih energij vseh nabitih ionizirajočih delcev, sproščenih na enoto mase snovi zaradi interakcije posredno ionizirajočega sevanja. Enota je džul na kilogram (J/kg = Gy). Enakost kerme in absorbirane doze določimo s približkom ravnotežja naelektrenih delcev.

kilovar kilovar

Jedrska tehnika
Enota za reaktivno moč, ki jo dobimo tako, da pomnožimo električno napetost in električni tok (brez upoštevanja cos j). 1 kVAR = 1000 VA.

kinetika reaktorja reactor kinetics

Reaktorska fizika
Področje reaktorske fizike, ki se ukvarja s časovno odvisnostjo procesov v reaktorju.

kipenje froth boiling

Jedrska tehnika
Vrenje, pri katerem nastaja večja količina mehurčkov, ki se močno penijo.

kiri Curie

Jedrska fizika
Stara, nedovoljena enota za radioaktivnost. Po definiciji je aktivnost 1 Ci = 37 MBq in je približno enaka aktivnosti 1 g radija-226.

kirij Curium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 96.

klasifikacija stopenj ogroženosti emergency classification

Jedrska varnost
Razvrstitev stanja ogroženosti v skladu z državnim Načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči: 0. stopnja nevarnosti: nenormalni dogodek 1. stopnja nevarnosti: začetna nevarnost 2. stopnja nevarnosti: objektna nevarnost 3. stopnja nevarnosti: splošna nevarnost

klimatska naprava air conditioner

Jedrska tehnika
Naprava za vzdrževanje želene temperature in vlažnosti zraka v prostoru.

klinična odgovornost clinical responsibility

Varstvo pred sevanji
Odgovornost zdravnika, ki se nanaša na upravičenost in optimizacijo izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem pacienta pri radiološkem posegu.

kmetijski protiukrep agricultural countermeasure

Varstvo pred sevanji
Ukrep za zmanjšanje onesnaženja hrane ali kmetijskih ali gozdnih pridelkov, preden prispejo do porabnikov.

knjigovodstvo materialov materials accounting

Upravni nadzor
Del nadzora nad jedrskimi snovmi in upravljanja s snovmi, ki vsebuje merilni sistem, zapiske in poročila za knjigovodstvo radioaktivnih in posebnih jedrskih snovi. Njegov namen je zmanjšanje možnosti diverzije in njeno odkrivanje, takoj ko do nje pride. Knjigovodstvo snovi ne vsebuje fizične zaščite.

koeficient prenosa energije energy transfer coefficient

Varstvo pred sevanji
Vsota kinetičnih energij vseh naelektrenih delcev, ki se sprostijo v tanki plasti snovi, na katero pravokotno vpada snop paralelnih posredno ionizirajočih delcev, deljena z debelino plasti in z vsoto kinetičnih energij vpadnih delcev. Kadar debelino plasti izrazimo kot dolžino na enoto površine, pojem imenujemo linearni koeficient prenosa energije. Če pa debelino plasti izrazimo z maso na enoto ploščine, pa govorimo o masnem koeficientu prenosa energije. Masni koeficient prenosa energije lahko izrazimo tudi kot kermo, deljeno z energijskim tokom.

koeficient pretočnega odpora flow friction factor

Jedrska tehnika
Koeficient v enačbi za izračun padca tlaka na določenem mestu ali skozi določeno komponento pretočne poti. Odvisen je od oblike in hrapavosti površin.

koeficient reaktivnosti reactivity coefficient

Reaktorska fizika
Razmerje med spremembo reaktivnosti in spremembo določenega parametra; parcialni odvod reaktivnosti po tem parametru. Navadno se računajo koeficienti reaktivnosti zaradi spremembe temperature, tlaka, deleža praznin, moči in mase.

koeficient reaktivnosti moči reactivity power coefficient

Reaktorska fizika
Sprememba reaktivnosti na enoto spremembe moči reaktorja, kadar se druge spremenljivke neodvisno ne spreminjajo.

koeficient reaktivnosti praznin void coefficient of reactivity

Reaktorska fizika
Odvisnost reaktivnosti od spremembe količine praznin v moderatorju ali hladilu.

koeficient reaktivnosti tlaka reactivity pressure coefficient

Reaktorska fizika
Sprememba reaktivnosti na enoto spremembe tlaka, kadar se druge spremenljivke neodvisno ne spreminjajo. V reaktorjih z več tlačnimi sistemi (npr. ločena moderator in hladilo) je treba navesti ustrezni tlak.

koeficient slabljenja (koeficient pojemanja) attenuation coefficient

Varstvo pred sevanji
Merilo slabljenja sevanja pri prehodu skozi snov. Odvisen je od energije sevanja.

koherentno sipanje coherent scattering

Jedrska fizika
Sipanje, pri katerem obstaja določeno razmerje med fazo sipanega in vpadnega valovanja.

kolektron collectron

Jedrska fizika
Detektor nevtronov brez zunanjega napajanja, v katerem nastaja električni tok z emisijo delcev beta iz kratkoživih radioaktivnih nuklidov, ki nastanejo z nevtronsko aktivacijo v posebnem delu detektorja, imenovanem emiter.

kolimator collimator

Reaktorska fizika
Priprava, ki prepušča sevanje samo v določeni smeri in ga na ta način usmeri.

kolo za upravljanje z ventilom valve handwheel

Jedrska tehnika
Mehansko kolo, s katerim se ročno upravlja z ventilom.

komandna plošča za zasilno zaustavitev (evakuacijski panel) emergency shutdown panel (remote shutdown panel)

Jedrska tehnika
Komandna plošča z osnovnimi instrumenti in krmili za nadzor in upravljanje elektrarne v primeru, ko je treba glavno komandno sobo evakuirati.

komandna soba control room

Jedrska tehnika
Prostor v jedrski elektrarni, iz katerega operaterji nadzirajo in upravljajo obratovanje celotnega objekta.

komandna zgradba control building

Jedrska tehnika
Zgradba v objektu, kjer so zbrane osrednje komandne funkcije za njegov nadzor in upravljanje.

kompenzacija (reaktivnosti) shimming (of reactivity)

Reaktorska fizika
Kompenzacija dolgoročne spremembe reaktivnosti in razporeditve gostote nevtronskega fluksa v reaktorju.

kompenzacijski element shim element (shim member, shim rod)

Reaktorska fizika
Regulacijski element, s katerim kompenziramo dolgoročne spremembe reaktivnosti in razporeditev gostote nevtronskega fluksa v reaktorju.

kompenzirana ionizacijska celica compensated ionization chamber

Jedrska fizika
Ionizacijska celica za merjenje gostote nevtronskega fluksa s kompenzacijo vpliva žarkov gama. Sestoji iz dveh celic, od katerih je le ena prevlečena s cepljivo snovjo in zato sposobna zaznavati nevtrone. Razlika napetosti obeh celic je merilo nevtronskega fluksa.

kompresor compressor

Jedrska tehnika
Naprava za zviševanje tlaka tekočine.

končni ponor toplote ultimate heat sink

Jedrska tehnika
Zelo zanesljiv ponor zaostale toplote, ki v nezgodnih stanjih elektrarne zagotavlja jedrsko varnost.

končni učni cilj terminal training objective

Obratovanje jedrskih elektrarn
Tečajnikova pričakovana usposobljenost po končanem usposabljanju. Vsebuje pogoje, povezane z delovnim mestom, akcije in standarde. Končni učni cilj je podprt z učnimi cilji.

končno odlaganje odpadkov ultimate waste disposal

Radioaktivni odpadki
Dvostopenjska operacija, ki sestoji iz priprave odpadkov za dokončno odlaganje in dejanskega končnega odlaganja. Izraz se navadno nanaša na visokoradioaktivne odpadke.

končno stikalo limit switch

Jedrska tehnika
Stikalo, ki sproži signal, ko nadzorovana oprema doseže svoj končni položaj.

končno varnostno poročilo (KVP) final safety analysis report

Jedrska tehnika
Del vloge za obratovalno dovoljenje, ki podaja tehnične informacije o predloženem objektu, vključno z izbiro lokacije, s projektiranjem, z varnostnimi sistemi, gradnjo, zagotovitvijo kakovosti, obratovanjem, regulacijo, analizami nezgod in tehničnimi specifikacijami, na osnovi katerega upravni organ oceni varnost objekta.

kondenzacijski tlak low pressure turbine backpressure

Jedrska tehnika
Tlak v kondenzatorju turbine.

kondenzat condensate

Jedrska tehnika
Kapljevina, ki nastane s kondenzacijo pare. Sekundarna voda.

kondenzatni sistem condensate system

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem, ki vrača vodo kondenzatorja na sesalno stran napajalnih črpalk.

kondenzator condenser

Jedrska tehnika
Prenosnik toplote, v katerem kondenzira para po ekspanziji v turbini.

konec reaktorskega gorivnega cikla end of life

Reaktorska fizika
Oznaka za čas proti koncu reaktorskega gorivnega cikla, ko reaktivnost sredice ne zadošča več za obratovanje na polni moči.

konični faktor negotovosti izdelave engineering heat flux hot channel factor

Jedrska tehnika
Faktor, s katerim upoštevamo negotovosti pri izdelavi goriva. Navadno 1,03.

konični faktor toplotnega toka vročega kanala heat flux hot channel factor (heat flux peaking factor)

Reaktorska fizika
Razmerje med največjo linearno močjo goriva v ravnini na določeni višini (z) in povprečno linearno močjo v sredici reaktorja.

konični faktor vršnega fluksa flux peaking factor

Reaktorska fizika
Razmerje med največjo lokalno vrednostjo fluksa in njegovo povprečno vrednostjo v sredici reaktorja.

konstanta gama specific gamma-ray constant

Varstvo pred sevanji
Konstanta, ki povezuje aktivnost radionuklida, ki oddaja sevanje gama, in hitrost absorbirane doze na določeni razdalji od izvora. Vsak sevalec gama ima svojo značilno konstanto gama.

kontrolirani zapis record, plant quality

Jedrska tehnika
Dokument o delovanju jedrske elektrarne.

kontrolna prostornina control volume

Jedrska varnost
Osnovna prostorska enota, na katere se diskretizira neki realen sistem za analize z računalniškimi programi.

konvekcija convection

Jedrska tehnika
Prenašanje toplote zaradi gibanja snovi. Konvekcija je lahko naravna ali prisilna.

konvekcijska toplotna prestopnost convective heat transfer coefficient

Jedrska tehnika
Koeficient toplotne prestopnosti pri konvekciji.

konvekcijski prestop toplote convective heat transfer

Jedrska tehnika
Prestop toplote s stene na tekočino, ki se ob njej premika.

konverzijski reaktor converter reactor

Reaktorska fizika
Reaktor, v katerem na vsako porabljeno cepljivo jedro nastane iz oplodnih jeder v povprečju manj kot eno novo cepljivo jedro.

kopa pile

Reaktorska fizika
Sestav iz jedrskega goriva in moderatorja, ki lahko postane kritičen in ima lastnosti jedrskega reaktorja. Kope so imenovali prve poskusne grafitne sestave pri raziskavah jedrske cepitve in prvih reaktorjev. Izraz se uporablja tudi kot sinonim za reaktorsko celico (zlasti v britanskih, s plinom hlajenih reaktorjih).

kopernikij Copernicium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 112.

kopičenje buildup

Varstvo pred sevanji
Pojem, s katerim matematično opišemo prispevek sipanega sevanja k sevanju, ki prodre skozi ščit. Hitrost doze se poveča za faktor kopičenja glede na hitrost doze v ti. geometriji ozkega žarka.

kopičenje pare steam binding

Jedrska varnost
Stanje med malo izlivno nesrečo, ko vodni čep v sifonu pod primarno črpalko preprečuje odtok pare iz uparjalnikov, vročih vej in zgornjega dela reaktorske posode, in se zato sredica lahko začne odkrivati.

koračni motor step motor

Jedrska tehnika
Elektromotor, ki se vrti korakoma glede na število prejetih impulzov.

koračno magnetno dvigalo latch type magnetic jack

Jedrska tehnika
Mehanizem za vertikalno pomikanje dvižnega droga regulacijskega svežnja.

korekcijski faktor celice cell correction factor

Reaktorska fizika
Faktor, ki ga vpeljemo za poenostavitev oblike dejanskih reaktorskih celic pri izračunih parametrov reaktorja.

korektivno vzdrževanje corrective maintenance

Jedrska tehnika
Procesi, ki zagotavljajo obnovo in vzpostavitev funkcionalnosti okvarjene opreme.

korij corium

Jedrska varnost
Staljena ali strjena mešanica delov staljene sredice in vseh snovi, ki se ob težki nesreči z njo stalijo, padejo na dno reaktorske posode in/ali na dno zadrževalnega hrama.

kos goriva fuel slug

Jedrska tehnika
Gorivni element v obliki kratkega valja.

kot sipanja scattering angle

Jedrska fizika
Kot, za katerega se spremeni smer gibanja delca po sipanju.

kotelska cev boiler tube

Jedrska tehnika
Cev v kotlu, skozi katero se pretaka ogrevani ali grelni medij.

kotlovec scale

Jedrska tehnika
Kamen, ki se nabere v kotlu.

kotni fluks flux density, angular

Reaktorska fizika
Fluks, odvisen od smeri gibanja delcev: fluks na enoto prostorskega kota.

kratka palica (kratka regulacijska palica) part length rod

Jedrska tehnika
Skrajšana regulacijska palica, ki se je uporabljala v nekaterih reaktorjih predvsem za uravnavanje porazdelitve gostote nevtronskega fluksa.

kratkoživi radioaktivni odpadki short lived waste

Radioaktivni odpadki
Odpadki, ki vsebujejo kratkožive radionuklide z razpolovno dobo, ki je večinoma krajša od 30 let.

krhkost zaradi obsevanja irradiation embrittlement

Jedrski materiali
Zmanjšanje žilavosti kovine zaradi sevalnih poškodb.

kritičen critical

Reaktorska fizika
Stanje pomnoževalnega sistema, ko je efektivni pomnoževalni faktor enak ena, reaktivnost pa je enaka nič.

kritičen na takojšnje nevtrone prompt critical

Reaktorska fizika
Stanje pomnoževalnega sistema, ko že takojšnji nevtroni prispevajo k efektivnem pomnoževalnem faktorju večjem od ena.

kritičen na zakasnele nevtrone delayed critical

Reaktorska fizika
Izraz pomeni isto kot kritičen. Uporablja se zgolj zato, da se poudari pomen zakasnelih nevtronov za doseganje kritičnosti.

kritična dejavnost critical activity

Obratovanje jedrskih elektrarn
Dejavnost, ki je na kritični poti mrežnega plana.

kritična masa critical mass

Reaktorska fizika
Masa cepljive snovi, ki omogoča samovzdrževano verižno reakcijo, praviloma pri optimalni geometrijski razporeditvi in sestavi.

kritična moč (svežnja) critical power

Jedrska tehnika
Minimalna moč svežnja, pri kateri bo pod določenimi pogoji na nekem mestu svežnja prišlo do prehodnega vrenja.

kritična pot critical path

Jedrska tehnika
Zaporedje dejavnosti v mrežnem planu, ki vpliva na čas končanja celotnega projekta.

kritična prenosna pot critical pathway

Varstvo pred sevanji
Dominantna pot, po kateri opazovani radionuklid iz okolja pride do kritične skupine.

kritična skupina critical group

Varstvo pred sevanji
Skupina prebivalcev, ki je smiselno homogena glede na izpostavljenost iz danega vira sevanja ali dano obsevno prenosno pot in jo sestavljajo posamezniki, ki prejemajo najvišje efektivne ali ekvivalentne doze po dani obsevni prenosni poti iz danega vira.

kritične varnostne funkcije critical safety functions

Jedrska tehnika
Nabor za varnost pomembnih funkcij jedrske elektrarne: podkritičnost, hlajenje sredice, ponor toplote, integriteta primarnega sistema, kontrola inventarja reaktorskega hladila, celovitost zadrževalnega hrama.

kritični iztok critical flow rate

Jedrska tehnika
Pretok tekočine skozi odprtino ali skozi določen prerez z zvočno hitrostjo, ki je dosežena ob določenem razmerju tlakov pred in za odprtino (ni več odvisna od tlačne razlike).

kritični organ critical organ

Varstvo pred sevanji
Organ ali tkivo, ki bi pod določenimi pogoji obsevanja in razporeditvi doze doživel največjo škodo.

kritični poskus critical experiment

Reaktorska fizika
Poskus ali serija poskusov s cepljivo snovjo blizu pogojev kritičnosti.

kritični sistem critical assembly

Reaktorska fizika
Naprava ali fizikalni sistem za izvedbo kritičnega poskusa. V bistvu je to reaktor, v katerem je sproščena energija tako majhna, da ni potrebno dodatno hlajenje.

kritični tlak critical pressure

Jedrska tehnika
Tlak, nad katerim kapljevina prehaja v suho paro brez vmesnega dvofaznega področja.

kritični toplotni tok critical heat flux (DNB heat flux)

Jedrska tehnika
Lokalna gostota toplotnega toka med površino grelnega telesa in hladilno tekočino, pri kateri nastopi najvišja vrednost na krivulji odvisnosti gostote toplotnega toka od razlike temperatur. Pri tej vrednosti nastopi prehod iz mehurčastega vrenja v plastno vrenje.

kritično razmerje moči critical power ratio

Reaktorska fizika
Vrednost kritične moči svežnja, deljena z njegovo dejansko močjo.

kritičnost criticality

Reaktorska fizika
Trenutek, ko efektivni pomnoževalni faktor v pomnoževalnem sistemu postane enak ena.

krivulja preživetja survival curve

Varstvo pred sevanji
Krivulja, ki kaže preživetje danega števila bioloških enot v danem času kot funkcijo absorbirane doze ali ekvivalentne doze, ali pa njihovo preživetje kot funkcijo časa po prejemu dane doze.

kriza vrenja departure from nucleate boiling (boiling crisis)

Jedrska tehnika
Preskok iz mehurčastega v plastno vrenje. Plast pare, ki nastane med grelno površino in kapljevino zmanjša prenos toplote s površine na kapljevino. Zato nastopi maksimum na vrelni krivulji. Točka na vrelni krivulji, kjer mehurčasto vrenje preide v plastno vrenje. Zaradi bistveno povečane temperature lahko pri tem pride do hujših poškodb grelnega telesa.

krmilni ventil governing valve

Jedrska tehnika
Ventil na cevovodu, s katerim krmilimo pretok tekočine.

krogelni ventil globe valve

Jedrska tehnika
Ventil, ki mu pretočni prerez uravnavamo z zapornim diskom, ki nalega na obročasto ležišče.

krogla ICRU ICRU ball

Varstvo pred sevanji
Okroglo telo, ki ga je uvedla Mednarodna komisija za sevalne enote in meritve (ICRU) kot približek za človeško telo glede absorpcije ionizirajočega sevanja. Krogla premera 30 cm je iz tkivu enakovredne snovi z gostoto 1 g/cm3 in masno sestavo 76,2 % kisika, 11,1 % ogljika, 10,1 % vodika in 2,6 % dušika.

kroglični reaktor pebble bed reactor

Jedrska tehnika
Reaktor, ki ima gorivo v obliki kroglic. Kroglice premera okoli 6 cm so iz grafita in vsebujejo drobna zrnca obogatenega urana.

kroglični ventil ball valve

Jedrska tehnika
Ventil, ki mu pretočni prerez uravnavamo z zapornim diskom, ki nalega na obročasto ležišče.

krožni proces z dogrevanjem reheat cycle

Jedrska tehnika
Način delovanja toplotnega stroja, kjer se para dogreva med različnimi fazami.

krožno dvigalo (polarno dvigalo) polar crane

Jedrska tehnika
Krožno dvigalo za dviganje velikih kosov opreme.

ksenonska absorpcija (zastrupitev s ksenonom) xenon absorption effect (xenon poisoning)

Reaktorska fizika
Zmanjšanje reaktivnosti reaktorja zaradi nastanka cepitvenega produkta 135Xe v gorivu.

ksenonska nestabilnost xenon instability

Reaktorska fizika
Stanje, ko neenakomerna porazdelitev moči v reaktorju povzroči krajevno različne koncentracije ksenona, le-te pa vplivajo na moč, ki se začne v posameznih točkah časovno spreminjati (ksenonske oscilacije).

ksenonske oscilacije xenon oscillations

Reaktorska fizika
Prostorske oscilacije v koncentraciji 135Xe v reaktorju, ki so povezane z oscilacijami gostote nevtronskega fluksa.

kumulativni cepitveni pridelek cumulative fission yield

Reaktorska fizika
Skupna verjetnost za nastanek določenega nuklida pri cepitvi, in sicer neposredno pri cepitvi ter po radioaktivnem razpadu razcepkov, ki so predhodniki tega nuklida.

kvadratna kaskada square cascade

Jedrski materiali
Kaskada, v kateri ima vsaka ločevalna celica enako zmogljivost.

kvalificirana obratovalna doba qualified life

Jedrska tehnika
Obdobje, v katerem je oprema v določenem obratovalnem stanju sposobna obratovati v skladu z merili sprejemljivosti in pri tem ohranja sposobnost za izvršitev vseh varnostnih funkcij pri projektnih dogodkih ali potresih. Dokazujemo ga s preizkusi, z analizami in izkušnjami.
L

labirintno tesnilo gland sealing

Jedrska tehnika
Tesnilo, ki ga uporabljamo npr. pri tesnjenju osi turbine.

lahka voda (navadna voda) light water (ordinary water)

Jedrska fizika
Voda, v kateri prevladuje spojina lahkega (navadnega) vodika in kisika.

lahki vodik (navadni vodik, protonij) light hydrogen (ordinary hydrogen, protonium)

Jedrska fizika
Izotop vodika z masnim številom 1.

lahkovodni reaktor light water reactor

Jedrska tehnika
Reaktor, moderiran in hlajen z lahko (navadno) vodo. Ta pojem je pogosto omejen na energetske lahkovodne reaktorje, med katere sodijo tlačnovodni ter vrelni reaktorji.

laminaren (plasten) laminar

Jedrska tehnika
Oznaka za tok tekočine, v katerem ni večjega mešanja prečno na smer pretoka.

latentni čas latent period

Varstvo pred sevanji
Čas med izpostavljenostjo osebe in začetkom odziva.

lavrencij Lawrencium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 103.

ledni kondenzator ice condenser

Jedrska tehnika
Konstrukcija v nekaterih izvedbah zadrževalnih hramov, v kateri med obratovanjem jedrske elektrarne vzdržujejo večjo količino vodnega ledu. V primeru izlivne nesreče bi se del iz primarnega kroga sproščene energije porabil za taljenje ledu. To bi zmanjšalo ogroženost celovitosti zadrževalnega hrama.

letargija lethargy

Reaktorska fizika
Naravni logaritem razmerja med referenčno energijo in energijo nevtrona.

letna mejna doza annual dose limit

Varstvo pred sevanji
Vrednost efektivne ali ekvivalentne doze posameznika, povzročene z nadzorovanimi dejavnostmi, ki ne sme biti presežena v danem letu.

linearna gostota moči linear power density (linear heat rate)

Jedrska tehnika
Termična moč, proizvedena na enoto dolžine gorivnega elementa ali svežnja. Podaja se v kW/m ali kW/ft.

linearna sprememba bremena ramp load change

Jedrska tehnika
Linearna spreminjanje bremena elektrarne s časom.

linearni pospeševalnik linear accelerator

Jedrska fizika
Pospeševalnik, v katerem se pospešeni delci gibljejo v ravni črti.

linearni prenos energije linear energy transfer

Jedrska fizika
Povprečna energija, ki jo nabit delec lokalno preda snovi na enoto poti.

linearno večanje reaktivnosti ramp insertion of reactivity

Reaktorska fizika
Linearno večanje reaktivnosti s časom.

lita spodnja podpora bottom support casting

Jedrska tehnika
Konstrukcijski del v spodnjem delu reaktorske posode reaktorja podjetja Westinghouse.

ločevalna celica separation element

Jedrski materiali
Osnovna ločevalna enota pri obogatevanju, kjer poteka ločevalni proces izotopov.

ločevanje faz phase separation

Jedrska tehnika
Proces ločevanja posameznih faz snovi iz mešanice. Primer: ločevanje kapljic iz vlažne pare v zgornjem delu uparjalnika.

ločevanje izotopov isotope separation

Jedrski materiali
Izločevanje izotopov iz njihove naravne mešanice v elementu.

ločilno stikalo disconnect switch

Jedrska tehnika
Električno stikalo, namenjeno predvsem prekinitvi tokokroga.

logaritmično znižanje energije logarithmic energy decrement

Reaktorska fizika
Logaritem razmerja med energijo nevtrona pred elastičnim trkom in po njem.

lokalna gostota moči local power density

Jedrska tehnika
Moč na enoto prostornine v izbranem, manjšem delu sredice.

lokalni konični faktor internal peaking factor (local peaking factor)

Reaktorska fizika
Razmerje med največjo lokalno gostoto moči in povprečno gostoto moči v reaktorju ali gorivnem svežnju.

lomna žilavost fracture toughness

Jedrska tehnika
Odpornost materiala proti napredovanju razpoke.

lopatica vane

Jedrska tehnika
Konstrukcijski del turbine.

loputa damper

Jedrska tehnika
Strojni element za omejevanje pretoka zraka v prezračevalnih sistemih.

loputni ventil butterfly valve

Jedrska tehnika
Ventil v pretočnih sistemih z zapornim elementom v obliki pladnja, ki z vrtenjem znotraj pretočnega preseka spreminja pretok.

Lorentzova ionizacija Lorentz ionization

Jedrska fizika
Ionizacija nevtralnih atomov (v splošnem pri visokem vzbujenem stanju), ki jo dosežemo z njihovim premikanjem skozi močno magnetno polje.

lovilniki kroglic ball catchers

Jedrska tehnika
Naprava za zbiranje čistilnih kroglic.

lupinska stran hladilnika cooler shell side

Jedrska tehnika
Prostor med lupino in cevmi prenosnika toplote, v katerem se pretaka hladilni medij.

lupinski model shell model

Jedrska fizika
Model jedra, pri katerem obravnavamo energetska stanja nukleonov in njihovo razporeditev v lupine, podobno kot so elektroni razporejeni v lupine v atomu.

luženje leaching

Jedrski materiali
Počasno raztapljanje snovi iz trdnega kosa, npr. uran iz rude ali cepitvene produkte iz ostekljenih radioaktivnih odpadkov.
M

maček pri žerjavu trolley crane

Jedrska tehnika
Naprava za dvigovanje kosov opreme.

magnetni ščit magnetic shield

Jedrska fizika
Sistem visokomagnetnih polj, ki preprečuje vstop nabitih delcev v zaščiteno področje.

magnetno dvigalo magnetic jack

Jedrska tehnika
Naprava za dvigovanje.

magnetohidrodinamika magnetohydrodynamics

Jedrska fizika
Teorija o tekočinskem vedenju ioniziranega plina (plazme) pod vplivom magnetnih polj.

magnoks magnox

Jedrska tehnika
Zlitina magnezija z majhnim deležem aluminija ali berilija, ki so jo uporabili za srajčke goriva v prvi generaciji britanskih plinsko hlajenih reaktorjev (tipa Calder Hall). Za to vrsto reaktorjev se je zato tudi uveljavilo ime magnoks.

maitnerij Meitnerium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 109.

makroskopski presek macroscopic cross section

Jedrska fizika
Produkt med mikroskopskim presekom in volumsko gostoto jeder. Makroskopski presek izraža verjetnost za reakcijo na enoto poti delca.

manipulator manipulator

Jedrska tehnika
Ročno upravljana naprava za ravnanje z nevarnimi snovmi na daljavo.

manj pomemben sevalni objekt less important radiation facility

Upravni nadzor
Objekt z enim ali več viri sevanja, za katere je verjetno, da bi izpostavljenost ionizirajočim sevanjem delavcev ali drugih oseb v objektu presegla predpisane mejne doze.

manjšinski aktinidi minor actinides

Jedrska fizika
Elementi, ki so v periodnem sistemu za plutonijem oziroma ki imajo vrstna števila od 95 do 103.

masna ionizacija mass ionization

Varstvo pred sevanji
Ionizacijski naboj v ionizacijski celici, deljen z maso plina v njej.

masna zavorna moč mass stopping power

Jedrska fizika
Izguba energije nabitega delca, ki potuje skozi snov, na enoto prepotovane dolžine, deljena z gostoto snovi.

masni koeficient reaktivnosti mass coefficient of reactivity

Reaktorska fizika
Odvisnost reaktivnosti od mase snovi na določeni lokaciji.

masni koeficient slabljenja (masni koeficient pojemanja) mass attenuation coefficient

Jedrska fizika
Linearni koeficient slabljenja, deljen z gostoto snovi. Enota je kvadratni meter na kilogram (m2/kg), v tabelah pa so vrednosti navedene v cm2/g.

masni presežek mass excess

Jedrska fizika
Razlika med atomsko maso nuklida, izraženo v atomskih enotah mase, in njegovim masnim številom.

masni primanjkljaj (masni defekt) mass defect

Reaktorska fizika
Razlika med vsoto mas sestavnih jedrskih delcev in maso jedra.

masni spektrometer mass spectrometer

Jedrska fizika
Instrument, ki omogoča analizo snovi po atomski masi sestavin tako, da snov najprej ionizira, nato pa ione ločuje glede na razmerje med njihovim nabojem in maso.

masno število mass number

Jedrska fizika
Število nukleonov v jedru.

matrica matrix

Radioaktivni odpadki
Neradioaktivna snov, ki se uporablja za imobilizacijo radioaktivnih odpadkov, npr. bitumen, cement, različni polimeri in steklo (glej: priprava odpadkov).

mazalno olje lube oil

Jedrska tehnika
Olje za mazanje delov.

medicinska izpostavljenost sevanju medical exposure

Varstvo pred sevanji
Izpostavljenost pacientov pri diagnostiki in/ali zdravljenju, vključno z izpostavljenostjo posameznikov, ki zavestno in prostovoljno, izven svojega poklica, pomagajo pri negi in skrbi za njihovo udobje.

medmolekulski intermolecular

Jedrska tehnika
Oznaka za fizikalne ali kemične pojave na molekulskem nivoju.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) International Atomic Energy Agency

Upravni nadzor
Agencija Združenih narodov s sedežem na Dunaju, ki skrbi za mednarodni nadzor nad jedrskimi snovmi in spodbuja varno uporabo jedrske energije.

Mednarodna komisija za sevalne enote in meritve International Commission on Radiation Units and Measurements

Varstvo pred sevanji
Mednarodna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1925, ki razvija priporočila o sevalnih količinah, ustreznih enotah, merskih metodah in referenčnih podatkih.

Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji International Commission on Radiation Protection

Varstvo pred sevanji
Mednarodna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1928, ki obravnava in uvaja nove izsledke na celotnem področju varstva pred ionizirajočimi sevanji ter objavlja priporočila o radioloških varnostnih standardih. Po pravni plati ta priporočila niso obvezna, vendar jih zaradi dolgoletne tradicije, neodvisnosti in visoke strokovnosti komisije danes upošteva večina mednarodnih organizacij oz. državnih upravnih organov.

mednarodna lestvica jedrskih dogodkov International Nuclear Event Scale

Upravni nadzor
Mednarodna lestvica jedrskih in radioloških dogodkov INES se uporablja kot orodje za poenoteno obveščanje javnosti o varnostnem pomenu jedrskih in radioloških nezgod in nesreč.

mednarodni nadzor international safeguards

Upravni nadzor
Ukrepi za: - odkrivanje in odvračanje odtujevanja jedrskih snovi za namene, ki niso zakonsko dovoljeni ali niso v skladu s sporazumi; - pravočasno opozorilo o možni odtujitvi; - zanesljivo zagotovilo, da do odtujitve ni prišlo in - preveritev deklariranega delovanja naprave.

medobratovalni pregled inservice inspection

Jedrska tehnika
Pregled, opazovanje, meritve in preizkušanje struktur, sistemov in komponent med življenjsko dobo, s katerimi spremljamo pojave staranja, ki bi lahko povzročili njihovo odpoved.

medobratovalni preizkus inservice test

Jedrska tehnika
Preizkus, s katerim preverimo stanje oz. funkcionalnost opreme.

megavar megavar

Jedrska tehnika
Enota za reaktivno moč, ki jo dobimo tako, da pomnožimo električno napetost in električni tok (brez upoštevanja cos j). 1 MVAR = 1000000 VA.

megavat dan megawatt day

Reaktorska fizika
Enota za energijo, s katero običajno izražamo proizvedeno (toplotno) energijo reaktorja.

megavatni dan na tono megawatt-day per tonne

Reaktorska fizika
Enota za izgorelost goriva, ki je izražena kot sproščena energija na enoto začetne mase težkih elementov, tj. urana, v primeru MOX goriva pa vsote začetne mase urana in plutonija.

mehanizem okvare failure mechanism

Jedrska tehnika
Fizikalni proces, ki vodi v okvaro.

mehčanje spektra spectral softening

Reaktorska fizika
Zmanjšanje povprečne energije delcev zaradi izgub pri višjih energijah z absorpcijo, pobegi in sipanjem.

mehka logika fuzzy logic

Jedrska tehnika
Oznaka za logiko, pri kateri logična spremenljivka ne more zavzeti samo vrednosti nič ali ena, temveč lahko zavzame tudi vmesne vrednosti.

mehka množica fuzzy set

Jedrska tehnika
Oznaka za množico, kjer pripadnost posameznih objektov ni definirana le kot nič ali ena, pač pa lahko zavzame katero koli vmesno vrednost.

mehko sevanje soft radiation

Varstvo pred sevanji
Ionizirajoče sevanje s tako nizko energijo, da ima zelo majhno možnost prodiranja skozi snov.

mehurčasti tok bubble flow

Jedrska tehnika
Eden od režimov toka dvofazne tekočine.

mehurčasto vrenje nucleate boiling

Jedrska tehnika
V termohidravliki oznaka za vrsto vrenja tekočine.

meja lokacije site boundary

Jedrska tehnika
Meja zemljišča, ki vsebuje jedrski oziroma sevalni objekt, znotraj katere ima upravljavec popoln nadzor nad uporabo prostora ter lahko neposredno izvaja ukrepe ob izrednih dogodkih.

meja protitoka (mejni protitok) countercurrent flow limit

Jedrska tehnika
Največji možni pretok kapljevine v nasprotni smeri od prevladujočega toka pare v določeni cevi.

meja vstavitve regulacijskih palic rod insertion limit

Jedrska tehnika
Meja, do katere se sme vstaviti regulacijsko palico v sredico reaktorja.

mejna doza dose limit

Varstvo pred sevanji
Vrednost efektivne ali ekvivalentne doze posameznika, ki ne sme biti presežena pri nadzorovani dejavnosti.

mejna nesreča (kategorija IV) condition IV (limiting fault)

Jedrska tehnika
Kategorija dogodkov v jedrski elektrarni po ANSI N.18: takih nesreč ne pričakujemo, poškodujejo se srajčke goriva, ohrani se geometrija sredice, posledica dogodka je lahko dokončno zaprtje elektrarne.

mejna plast boundary layer

Jedrska tehnika
Tanka plast med fazama tekočine ali ob steni.

mejne nastavitve varnostnih sistemov limiting safety system settings

Jedrska tehnika
Sprožilna točka varovalnih naprav, nastavljena na najmanj konzervativno vrednost.

mejne vrednosti izpostavljenosti exposure limits

Varstvo pred sevanji
Vrednosti določene sevalne količine, ki ne smejo biti presežene. Lahko so primarne, sekundarne, izpeljane, avtorizirane ali operativne.

mejni pogoji obratovanja limiting conditions for operation

Jedrska tehnika
Najnižja funkcionalna zmogljivost opreme, zahtevana za varno obratovanje objekta.

membranski ventil diaphragm valve

Jedrska tehnika
Ventil, ki uporablja gumijasto membrano kot zaporni mehanizem.

mendelevij Mendelevium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 101.

menjalni bazen refuelling cavity

Jedrska tehnika
Prostor nad reaktorjem, ki se med menjavo goriva napolni z vodo.

menjava goriva refuelling

Obratovanje jedrskih elektrarn
Stanje elektrarne, ko je reaktorska posoda odprta in se del goriva menja.

merila (kriteriji) criteria

Upravni nadzor
Izhodišča, ki se uporabljajo kot osnova za sprejemanje odločitev ali sodb. Lahko so kvalitativni ali kvantitativni in izhajajo iz veljavnih načel ali standardov. To so navodila, ki jih pripravi nadzorni organ in lahko temeljijo na specifični uporabi bolj splošnih načel.

merila sprejemljivosti acceptance criteria

Upravni nadzor
Omejitve vrednosti ali logičnega stanja posameznih parametrov, na podlagi katerih se ugotavlja sposobnost objekta, sistema, naprave ali komponente za opravljanje svoje funkcije.

merila za izbiro lokacije site selection criteria (siting criteria)

Jedrska tehnika
Merila, po katerih se ocenjuje ustreznost lokacij in opravlja izbiro lokacije, primerne za gradnjo jedrskega objekta.

merilni obseg instrumentacije instrument range

Jedrska tehnika
Območje med skrajnima vrednostma, v katerem se količina meri, sprejema ali oddaja. Opišemo ga z navedbo spodnje in zgornje vrednosti.

merilnik celotelesne aktivnosti whole body counter

Varstvo pred sevanji
Naprava za detekcijo in merjenje radioaktivnih snovi znotraj človeškega ali živalskega telesa. Opremljena je z občutljivimi detektorji sevanja ter močnim ščitom, ki zmanjšuje vpliv naravnega ozadja.

merilnik hitrosti doze dose rate meter

Varstvo pred sevanji
Instrument za merjenje hitrosti doze.

merilnik periode period meter

Jedrska tehnika
Instrument za meritev periode reaktorja.

merilnik reaktivne energije var-hour meter

Jedrska tehnika
Instrument za merjenje reaktivne energije izmeničnega električnega porabnika.

merilnik reaktivnosti reactivity meter

Jedrska tehnika
Naprava za merjenje reaktivnosti reaktorja.

meritve izpustov on-site measurements

Varstvo pred sevanji
Emisijske meritve so meritve izpuščanih ali oddajanih snovi (v tekočem, plinastem ali trdnem stanju) ali energije (hrup, vibracije, sevanje, toplota, svetloba) iz posameznega vira v okolje. Rezultati emisijskih meritev sevanja se pogosto podajajo kot izpuščene aktivnosti (Bq) posameznih radionuklidov v določenem času.

meritve z vrtinčnimi tokovi eddy current measurement

Jedrska tehnika
Neporušna preiskava za ugotavljanje napak v materialu z vrtinčnimi tokovi.

mesto zametka mehurčkov nucleation center

Jedrska tehnika
Točka na grelni površini, na kateri začne nastajati mehurček.

mešalnik agitator

Jedrska tehnika
Naprava za mehansko mešanje tekočine.

mešalo mixing vane

Jedrska tehnika
Poseben nastavek na distančni rešetki, ki vrtinči tok hladila in s tem izboljšuje prenos toplote.

mešano oksidno gorivo (MOX - gorivo) mixed oxide fuel (MOX fuel)

Jedrski materiali
Jedrsko goorivo iz mešanice uranovega in plutonijevega oksida.

metoda Monte Carlo Monte Carlo method

Reaktorska fizika
Numerični postopek za simulacijo fizikalnih sistemov z velikim številom izračunov, ki temeljijo na naključnem vzorčenju.

metode usposabljanja training methods

Obratovanje jedrskih elektrarn
Tehnike ali strategije, uporabljene med usposabljanjem, ki pomagajo tečajnikom pri obvladovanju učnih ciljev. Vključujejo predavanja, prikaze, razprave, ustna izpraševanja, igranje vlog, obhode ali samoučenje.

migracijska dolžina migration length

Reaktorska fizika
Povprečna razdalja, ki jo nevtron prepotuje od rojstva (kot hitri nevtron) do absorpcije (kot termični nevtron), deljena s kvadratnim korenom iz 6.

migracijska površina migration area

Reaktorska fizika
Vsota starosti nevtronov in difuzijske površine termičnih nevtronov.

mikrorazpoka (mikroskopska razpoka) microfissure

Jedrska tehnika
Zelo majhna razpoka v materialu (reda velikosti kristalne strukture).

mikroskopski presek microscopic cross section

Jedrska fizika
Merilo za verjetnost reakcije na enem jedru. Ima enote površine in se meri v barnih (1 b = 10-24 cm2).

milijardinka (μg/kg) part per billion

Jedrska fizika
Enota za označevanje koncentracije nečesa v določeni snovi. 1 ppb = en masni del na 109 (1 μg/kg). Po ISO-31 prepovedana enota.

milijoninka (mg/kg) part per million

Jedrska fizika
Enota za označevanje koncentracije nečesa v določeni snovi. 1 ppm = en masni del na 106 (1 mg/kg). Po ISO-31 prepovedana enota.

moč ločevanja separative power

Jedrski materiali
Hitrost opravljanja ločevalnega dela.

moč zaviranja moderating power (slowing down power)

Reaktorska fizika
Parameter, ki pove učinkovitost moderatorja za upočasnjevanje nevtronov. Definirano je kot produkt makroskopskega preseka za sipanje in logaritmičnega znižanja energije.

moderacijsko razmerje moderating ratio

Reaktorska fizika
Parameter, ki pove zmožnost moderatorja za termalizacijo nevtronov brez absorpcije. Definirano je kot kvocient makroskopskih presekov za sipanje in absorpcijo, pomnožen z logaritmičnim znižanjem energije.

moderator moderator

Reaktorska fizika
Snov, ki s sipanjem učinkovito zmanjšuje energijo nevtronov, ne da bi jih pri tem znatno absorbirala.

mokri hram wetwell

Jedrska tehnika
Del zadrževalnega hrama, v katerem pride do znižanja tlaka zaradi kondenzacije pare v kapljevinskem mediju. Navadno se uporablja v vrelnih reaktorjih.

mokro skladišče wet storage

Radioaktivni odpadki
Poseben bazen z vodo za začasno shranjevanje trdnih visokoradioaktivnih odpadkov (npr. izrabljenega jedrskega goriva). Sproščena toplota se odvaja prek vode, ki je hkrati tudi ščit pred sevanji (glej: skladišče).

monitor monitor

Jedrska tehnika
Naprava ali človek, ki neprestano meri neko količino.

monitor delcev v zraku air particle monitor

Varstvo pred sevanji
Radiološki monitor za nadzor radioaktivnih delcev v zraku.

monitoring radioaktivnosti radioactivity monitoring

Varstvo pred sevanji
Izvedba vzorčevanja, meritev kontaminacije in zunanjega sevanja v okolju, ovrednotenje merskih rezultatov in ocena doz.

Mössbauerjev efekt Mössbauer effect

Jedrska fizika
Stimulirana brezodrivna emisija fotonov gama pri nekaterih radionuklidih v kristalu (npr. 191Ir ali 57Fe).

motorni generatorski postroj motor generator set

Obratovanje jedrskih elektrarn
Sistem za električno napajanje pogona regulacijskih palic, ki je sestavljen iz elektomotorja in generatorja, ki zagotavlja posebno napetost in frekvenco.

motorni ventil motor-operated valve

Jedrska tehnika
Ventil, ki ga upravlja elektromotorni pogon.
N

na lokaciji on-site

Obratovanje jedrskih elektrarn
Oznaka za dogodek, opremo ali kar koli drugega, kar se zgodi ali nahaja na lokaciji jedrskega objekta.

nabrekanje goriva fuel swelling

Jedrski materiali
Pojav, ko se zaradi povečanja notranjega tlaka premer gorivne palice na določenem mestu poveča.

nabrekanje zaradi plinov gas-driven swelling

Jedrski materiali
Povečanje prostornine zaradi zbiranja atomov žlahtnih plinov (npr. helija) v praznine ali mehurčke v snovi.

načelo enojne odpovedi single failure criterion

Jedrska tehnika
Načelo, po katerem odpoved ene aktivne komponente ali ene pasivne komponente ne povzroči izgube zmožnosti celotnega sistema za opravljanje funkcije.

način okvare failure mode

Jedrska tehnika
Način ali stanje, v katerem konstrukcija, sistem ali komponenta odpove.

načrt usposabljanja training plan

Obratovanje jedrskih elektrarn
Načrt, ki opisuje organizacijo vodenja tečaja, obremenitev tečaja ter urnik, vodenje tečajnikov, navodila za oceno tečajnikov, kvalifikacije in odgovornosti inštruktorjev, zahteve po prostorih in opremi tečaja, administrativne zahteve tečaja, zahteve po arhiviranju tečaja ter program tečaja.

načrt zaščite in reševanja emergency plan

Upravni nadzor
Nabor postopkov, ki se uveljavljajo v primeru nesreče.

načrtovana ciljna prostornina (planirani tarčni volumen) planning target volume

Varstvo pred sevanji
Geometrijski koncept pri načrtovanju zdravljenja z radioterapijo, s katerim se izbere ustrezno velikost, obliko in lastnosti obsevalnega snopa, upoštevajoč potencialno premikanje obsevanega organa ali pacienta ter dnevna odstopanja v nastavitvi pacienta, da se zagotovi predpisana obsevanost klinično ciljne prostornine.

nadgradnja backfitting

Jedrska tehnika
Spremembe objektov po izdaji gradbenega dovoljenja zaradi novih spoznanj ali nove zakonodaje.

nadkritičen supercritical

Reaktorska fizika
Stanje pomnoževalnega sistema, ko je efektivni pomnoževalni faktor večji od ena oziroma reaktivnost pozitivna.

nadzor surveillance

Jedrska tehnika
Postopek za preverjanje pravilnosti delovanja komponente, sistema ali postopka.

nadzor kakovosti quality control

Jedrska tehnika
Postopki za preverjanje kakovosti izdelka ali storitve.

nadzor osebja individual monitoring

Varstvo pred sevanji
Meritev z merilniki, ki jih nosijo posamezni delavci ali meritve količin radioaktivnih snovi na površini njihovih teles ali v njih.

nadzorna plošča in računalniški sistem control board and computer system

Jedrska tehnika
Oznaka sistema v jedrski elektrarni Krško.

nadzorna plošča vzorčenja sampling panel

Jedrska tehnika
Plošča, iz katere se vodi proces vzorčenja.

nadzorna zahteva surveillance requirement

Jedrska tehnika
Zahteva po rednem nadzoru.

nadzorni računalnik elektrarne plant monitoring computer

Jedrska tehnika
Računalniški sistem, namenjen spremljanju in shranjevanju podatkov o obratovanju in obratovalni zgodovini objekta ali naprave.

nadzorovano območje controlled area

Upravni nadzor
Nadzorovano območje je območje vira sevanja, za katerega veljajo posebna pravila, s katerimi se zagotovi ustrezno varstvo pred ionizirajočimi sevanji ali prepreči širjenje radioaktivne kontaminacije, in do katerega je dostop nadzorovan.

nadzorovano puščanje controlled leakage

Jedrska tehnika
Pretok tesnilne vode, s katero se napajajo tesnila črpalke reaktorskega hladila.

nadzorovati ventil monitor valve

Jedrska tehnika
Postopek nadzorovanja delovanja ventila.

nagib tilt

Reaktorska fizika
Razlika med nevtronskim fluksom v zgornji in spodnji polovici reaktorja.

nagib moči power tilt

Reaktorska fizika
Razmerje med močjo v določenem delu reaktorja in povprečno močjo.

nagib moči v kvadrantu quadrant power tilt ratio

Reaktorska fizika
Razmerje med gostoto moči v enem kvadrantu sredice in povprečno gostoto moči v sredici.

najmanjša množica odpovedi minimal cutset

Jedrska tehnika
Najmanjša kombinacija osnovnih dogodkov (npr. odpovedi komponent sistema), ki bi, če bi se zgodili, sprožili glavni dogodek (npr. odpoved sistema).

največja dovoljena koncentracija maximum permissible concentration

Varstvo pred sevanji
Koncentracija aktivnosti določenega radionuklida v zraku ali vodi, ki bi ob izključnem in stalnem vdihavanju ali zauživanju povzročila največjo dovoljeno ekvivalentno dozo v kritičnem organu ali tkivu, potem ko bi bilo doseženo ravnovesje ali po 50-ih letih v primeru nuklidov z relativno dolgo efektivno razpolovno dobo.

največja projektno predvidena nesreča maximum credible accident

Jedrska tehnika
Hipotetična nesreča, ki se uporabi kot podlaga za varno projektiranje jedrskega objekta. Pomeni zaporedje verjetnih dogodkov, ki bi sprostili največjo količino radioaktivnosti zunaj zadrževalnega hrama.

najvišji high-high-high

Jedrska tehnika
Oznaka za tretjo po višini, navadno najvišjo nastavitveno točko varovalnega sistema.

naključna okvara random failure

Jedrska tehnika
Okvara, katere časa nastanka ni bilo mogoče napovedati.

nakopičena doza accumulated dose

Varstvo pred sevanji
Vsota vseh doz, ki jih prejme posameznik oziroma opazovani sistem. Sevanju je lahko izpostavljen nepretrgoma ali pa v presledkih.

nakopičena energija stored energy

Jedrska tehnika
Energija, ki je shranjena v telesu, komponenti ali sistemu zaradi njegovega prejšnjega delovanja.

napa vzorčevalnega lijaka sampling sink hood

Jedrska tehnika
Napa nad vzorčevalnim lijakom, ki usmerja zrak v ventilacijski sistem in tako preprečuje lokalno kontaminacijo.

napačno delovanje malfunction

Jedrska tehnika
Manjša okvara opreme.

napajalna črpalka feed pump

Jedrska tehnika
Črpalka, ki dovaja tekočino v nek sistem (npr. Chemical feed pump).

napajalna voda feedwater

Jedrska tehnika
Voda v sekundarnem krogu tlačnovodne jedrske elektrarne, ki jo črpamo iz kondenzatorja in napaja uparjalnik(e).

napajalni vod feeder

Jedrska tehnika
Cevovod, po katerem priteka napajalna voda.

napaka zaradi napačnega ukrepa human error of commission

Jedrska tehnika
Napaka, ki jo je naredil ali povzročil človek z ukrepom, ki je sledil napačnemu razumevanju procesa ali napačni presoji situacije.

napaka zaradi opustitve human error of omission

Jedrska varnost
Človeška napaka, ki je nastala zaradi opustitve določenega ukrepa.

napenjalnik vijakov stud tensioner

Jedrska tehnika
Naprava za prednapenjanje vijakov reaktorske glave.

napetost1 (mehanska napetost) stress

Jedrska tehnika
Stanje v elastični snovi zaradi raztezkov ali deformacij, povzročenih z zunanjimi silami ali zaradi neenakomernih toplotnih raztezkov. Izraža se v enoti sile na površino.

napetost2 voltage

Jedrska tehnika
Električna napetost.

napotni zdravnik prescriber

Upravni nadzor
Zdravnik ali zobozdravnik, ki je pooblaščen, da napoti posameznika na radiološki poseg.

naprava za hlajenje goriva (hladilni bazen) cooling pool (fuel cooling installation)

Jedrska tehnika
Velik zabojnik ali celica, navadno napolnjena s hladilom, v katerega se odloži izrabljeno jedrsko gorivo, dokler njegova aktivnost ne upade na želeno raven.

naprava za porušitev podtlaka vacuum breaker

Jedrska tehnika
Naprava, ventil, s katerim se sproži porušitev podtlaka v nekem sistemu.

naprava za vrtenje turbine turning gear

Jedrska tehnika
Naprava, ki vrti turbino, kadar ta ne obratuje in zagotavlja enakomerno ohlajanje ali segrevanje rotorja turbine.

napredna jedrska elektrarna advanced nuclear power plant

Jedrska tehnika
Jedrska elektrarna, ki ima (oziroma bo imela) izboljšano zasnovo glede na dosedanje elektrarne.

napredni plinski reaktor advanced gas cooled reactor

Jedrska tehnika
Vrsta jedrske elektrarne v Veliki Britaniji, izboljšava starejšega reaktorja magnoks. Ker srajčke goriva niso več iz magnezijeve zlitine, ampak iz nerjavnega jekla, mora za gorivo uporabljati rahlo obogateni uran. Moderator je grafit, hladilo pa ogljikov dioksid.

naravna izotopska sestava natural isotopic abundance

Jedrska fizika
Naravni deleži posameznih izotopov v elementu, lahko tudi naravni delež izbranega izotopa v elementu, izražen(i) v odstotkih.

naravna konvekcija free convection

Jedrska tehnika
Prenos toplote z gibanjem tekočine, ki nastane zaradi razlik v gostoti tekočine kot posledica segrevanja ali ohlajanja tekočine na določenem mestu v sistemu.

naravna radioaktivnost natural radioactivity

Jedrska fizika
Radioaktivnost, ki izvira iz dolgoživih nuklidov in njihovih potomcev, ki so prisotni v zemeljski skorji, oziroma iz jedrskih reakcij, ki jih predvsem v ozračju povzroča kozmično sevanje.

naravni vlek natural draft

Jedrska tehnika
Pretok skozi hladilne stolpe zaradi razlike gostot zraka.

naravno staranje natural aging

Jedrska tehnika
Staranje opreme, ki nastane pred obratovanjem in med njim, vključno z stanji, ki so posledica napak pri obratovanju.

naravno varen inherently safe

Jedrska tehnika
Sistem ali lastnost, ki je varna že po zasnovi. Za zagotavljanje varnosti niso potrebni dodatni ukrepi. Primer take lastnosti je negativni temperaturni koeficient reaktivnosti, saj preprečuje pobeg moči reaktorja.

nasičena aktivnost saturation activity

Jedrska fizika
Aktivnost nuklida, pri kateri je hitrost nastajanja (npr. z aktivacijo) enaka hitrosti razpadanja.

nasičena kapljevina saturated liquid

Jedrska tehnika
Kapljevina s temperaturo nasičenja (vrelišča) pri danem tlaku.

nasičena para saturated vapour

Jedrska tehnika
Para pri temperaturi nasičenja za dani tlak.

nasičenje1 saturation1

Jedrska tehnika
Stanje, ko sta v določeni posodi tak tlak in temperatura, da tekočina lahko obstaja v dveh fazah.

nasičenje2 saturation2

Jedrska fizika
Stanje v ionizacijski celici, ko je uporabljena napetost dovolj visoka, da zbere vse ione, nastale z absorpcijo sevanja, vendar premajhna, da bi povzročila ionizacijo s trki.

nasičenje3 saturation3

Jedrska fizika
Stanje obsevane snovi, ko je hitrost razpada nekega nuklida enaka hitrosti njegovega nastajanja.

nasičeno vrenje saturated boiling

Jedrska tehnika
Vrenje v kapljevini pri temperaturi nasičenja.

nastajanje mehurčkov nucleation

Jedrska tehnika
Pojav nastajanja mehurčkov na površini grelnega telesa, ki ga obteka kapljevina. Na stiku kapljevine z grelnim telesom je temperatura kapljevine višja od temperature nasičenja. Do nastajanja mehurčkov lahko pride tudi znotraj toka, v primeru, ko lokalni tlak pade pod tlak nasičenja pri določeni temperaturi kapljevine.

nastavitev varovalnega sistema protection system setpoint

Jedrska tehnika
Vrednost nadzorovane spremenljivke, ki jo merjena vrednost ne sme preseči.

nastavitvena vrednost setpoint

Jedrska tehnika
Nastavljena vrednost merjene sistemske količine, h kateri regulator krmili regulirano sistemsko količino oziroma pri kateri varovalni sistem sproži popravni ukrep.

nastavljalnik želene moči megawatt demand setter

Jedrska tehnika
Del regulacijskega sistema turbogeneratorja, kjer se nastavi želena moč elektrarne, ki naj bi jo vzdrževala avtomatika.

navodilo (smernica) guideline

Upravni nadzor
Pisni material, ki ga izda upravni ali kakšen drug organ. Povzema priporočila, ki naj jih upošteva imetnik dovoljenja, nima pa upravne moči odločbe ali odredbe.

nazivna moč power rating

Jedrska tehnika
Projektna nazivna moč elektrarne ali posameznih sistemov, pri kateri lahko ti še normalno delujejo.

ne 1E električni sistem non 1E electrical

Jedrska tehnika
Električni sistem, ki ni pomemben za jedrsko varnost. Zato ni odvisen od zahtev standardov 1E za električno opremo, pomembno za jedrsko varnost.

neelastičen (neprožen) inelastic

Jedrska fizika
Oznaka za trk oziroma sipanje, pri katerem se ne ohrani kinetična energija, ker se del energije pretvori v notranje vzbujanje sodelujočih delcev.

neelastično sipanje inelastic scattering

Jedrska fizika
Sipanje, pri katerem se skupna kinetična energija spremeni. Pri radioaktivnem neelastičnem sipanju se nekaj kinetične energije vpadnega delca porabi za vzbujanje tarče, ki se nato sprosti z izsevanjem enega ali več fotonov. Pri termičnem neelastičnem sipanju pride do izmenjave energije med počasnimi nevtroni ali drugimi delci in molekulo ali kristalno strukturo. Pri tem pride do spremembe energije zunaj jedra v molekuli ali kristalni rešetki.

neionizirajoče sevanje non-ionizing radiation

Varstvo pred sevanji
Elektromagnetno valovanje z energijo, ki je premajhna, da bi povzročila ionizacijo snovi.

nejedrski del elektrarne balance of plant

Jedrska tehnika
Sekundarni, nejedrski del jedrske elektrarne, kjer se energija pare pretvarja v električno energijo.

nekoherentno sipanje incoherent scattering

Jedrska fizika
Sipanje, pri katerem ne obstaja določeno razmerje med fazo sipanega in vpadnega valovanja.

nekontroliran izvlek uncontrolled withdrawal

Jedrska tehnika
Nenačrtovan izvlek regulacijske palice iz sredice.

nenačrtovana (neplanirana) zaustavitev forced outage

Obratovanje jedrskih elektrarn
Zaustavitev elektrarne, do katere je prišlo nenačrtovano.

nenadzorovana izpostavljenost abnormal exposure condition

Varstvo pred sevanji
Stanje, pri katerem pride do izpostavljenosti, ki je posledica neupoštevanja ukrepov varstva pred sevanji ali varnosti virov ionizirajočih sevanj.

nenameren (nepredviden) inadvertent

Jedrska tehnika
Oznaka za dogodek ali poseg, ki ni bil načrtovan ali hoten.

nenamerna polnitev inadvertent loading

Jedrska tehnika
Vstavitev gorivnega svežnja na napačno lokacijo v sredici.

nenormalni dogodek unusual event

Jedrska varnost
Najnižja stopnja (stopnja 0) nevarnosti, ki jo predvideva državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči: nastanek ali razvoj dogodkov povzroča stanje, ki bi zaradi nepravilnih, ne pa operativnih ukrepov ali nadaljnjega nenadzorovanega razvoja dogodkov lahko vodilo v zmanjšanje jedrske varnosti elektrarne, oz. dogodki kažejo na možnost ogrožanja fizične varnosti elektrarne. Ni sproščanja radioaktivnih snovi v obsegu, da bi bili potrebni radiološki nadzor in zaščitni ukrepi v okolju.

neomočena površina unwetted surface

Jedrska tehnika
Površina grelnega telesa, ki jo ne omoči obdajajoča tekočina.

nepooblaščen odvzem diversion

Upravni nadzor
Namerni odvzem jedrske snovi za namene, ki niso zakonsko dovoljeni ali niso v skladu s sporazumi.

nepopisana snov inventory difference (material unaccounted for)

Jedrski materiali
Razlika med ugotovljeno količino jedrske snovi in njeno knjigovodsko vrednostjo.

neporavnanost misalignment

Jedrska tehnika
Napaka, do katere pride zaradi napačnega medsebojnega položaja dveh komponent opreme.

neporavnanost regulacijskih svežnjev rod cluster control assembly misalignment

Jedrska tehnika
Nehotena različna vstavljenost v sredico regulacijskih svežnjev iste skupine.

neporušna meritev nondestructive measurement

Jedrska tehnika
Meritev, ki na opazovanem predmetu ne naredi nobenih kemičnih ali fizičnih sprememb (npr. radiografija).

neporušni preizkus nondestructive test

Jedrska tehnika
Preizkus, ki na opazovani snovi ne naredi nobenih kemičnih ali fizičnih sprememb.

neposredno ionizirajoče sevanje directly ionizing radiation

Jedrska fizika
Sevanje, ki ob prehodu skozi snov z elektromagnetno silo neposredno tvori ionske pare. Neposredno ionizirajoča sevanja so predvsem hitri nabiti delci (sevanje alfa, sevanje beta, pospešeni ioni).

nepravilnost anomaly

Upravni nadzor
Prva, najnižja stopnja jedrske nesreče po lestvici INES: Izpostavljenost prebivalca preko zakonsko določene letne meje, manjše težave z varnostnimi komponentami ob znatni preostali globinski obrambi ali izguba ali kraja nizko radioaktivnega vira sevanja, naprave ali transportnega tovorka.

neptunij Neptunium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 93.

nerazpoložljivost unavailability

Jedrska tehnika
Nezmožnost nekega sistema, da bi opravljal svojo funkcijo.

neseizmična kategorija non-seismic category

Jedrska tehnika
Oznaka za kategorizacijo opreme, za katero ni potrebno, da je odporna proti seizmičnim vibracijam.

neskončni pomnoževalni faktor infinite multiplication factor

Reaktorska fizika
Pomnoževalni faktor pri verižni reakciji brez pobega nevtronov iz sistema.

nesreča accident

Jedrska varnost
Kakršen koli nenamerni dogodek, vključno z napako pri upravljanju in/ali obratovanju, okvaro opreme ali druga nezgoda, katerega posledice ali potencialne posledice niso zanemarljive s stališča varstva ali varnosti.

nesreča s širšimi posledicami accident with wider consequences

Upravni nadzor
Peta stopnja jedrske nesreče po lestvici INES: (ljudje in okolje) Omejen izpust radioaktivne snovi, ki bi lahko zahteval izvajanje nekaterih načrtovanih zaščitnih ukrepov. Več smrtnih žrtev zaradi sevanja. (radiološke pregrade in nadzor) Resna poškodba sredice reaktorja ali izpust večjih količin radioaktivne snovi v območju objekta z veliko verjetnostjo znatne izpostavljenosti prebivalcev. To je lahko posledica večje nesreče zaradi kritičnosti ali požara.

nesreča z lokalnimi posledicami accident with local consequences

Upravni nadzor
Četrta stopnja jedsrke nesreče po lestvici INES: (ljudje in okolje) Manjši izpust radioaktivne snovi, ki najbrž ne bi zahteval izvajanja načrtovanih zaščitnih ukrepov, temveč le nadzor hrane v bližini objekta ali najmanj eno smrtno žrtev zaradi sevanja. (radiološke pregrade in nadzor) Taljenje goriva ali poškodba goriva, pri kateri se sprosti več kot 0,1% inventarja sredice reaktorja ali izpust znatne količine radioaktivne snovi v objektu z veliko verjetnostjo znatne izpostavljenosti prebivalcev.

nesreča zaradi kritičnosti criticality accident

Jedrska varnost
Nesreča zaradi nehotene nadkritičnosti.

nestabilnost toka flow instability

Jedrska tehnika
Pojav, pri katerem pride do nihanja pretoka zaradi termohidravličnih vzrokov. Pojavlja se zlasti pri dvofaznih tokovih.

nestisljiv incompressible

Jedrska tehnika
Oznaka za tekočino, kateri se ob povečanju tlaka ne zmanjša prostornina.

nestisljiva srajčka free-standing cladding

Jedrska tehnika
Srajčka jedrskega goriva, ki je zasnovana tako, da ohrani obliko pod tlakom hladila, ne da bi se dotikala goriva.

neugotovljeno puščanje unidentified leakage

Jedrska tehnika
Manjše puščanje, katerega izvor ni znan. Natančna definicija je v Tehničnih specifikacijah.

neukapljiv non condensible

Jedrska tehnika
Oznaka za pline, ki jih v obravnavanih območjih tlakov in temperatur ni možno ukapljiti. Primer: zrak v primarnem sistemu jedrske elektrarne med izlivno nesrečo.

nevarnost zaradi sevanja radiation hazard

Varstvo pred sevanji
Situacija ali stanje, zaradi katerega lahko pride do škodljivih učinkov, ki jih lahko pripišemo namerni, nezgodni, profesionalni ali naravni izpostavljenosti sevanju.

nevarovalna funkcija non-protection function

Jedrska tehnika
Funkcija določenega regulacijskega ali logičnega sistema, ki ne varuje reaktorja.

nevtrino neutrino

Jedrska fizika
Delec brez mase in naboja, ki ga jedro hkrati z elektronom izseva pri radioaktivnem razpadu beta.

nevtron neutron

Jedrska fizika
Osnovni jedrski delec, eden od sestavnih delov atomskega jedra. Je brez naboja in ima maso približno eno atomsko masno enoto. Prost nevtron ni obstojen, ampak razpade z razpadom beta minus v proton.

nevtroni nad kadmijevim pragom epicadmium neutrons

Reaktorska fizika
Nevtroni s kinetično energijo, večjo od efektivne energije kadmijevega praga.

nevtroni pod kadmijevim pragom subcadmium neutrons

Reaktorska fizika
Nevtroni s kinetično energijo, manjšo od efektivne energije kadmijevega praga.

nevtronska energijska grupa neutron energy group

Reaktorska fizika
Delež nevtronov z energijo v določenem intervalu, ki ga imenujemo energijska grupa.

nevtronski albedo neutron albedo

Reaktorska fizika
Verjetnost, da se bo nevtron, ki vstopa v neko območje skozi določeno površino, vrnil skozi isto površino.

nevtronski cikel neutron cycle

Reaktorska fizika
Dogajanje, ki ga nevtron doživi od nastanka pri cepitvi do ponovne cepitvene absorpcije.

nevtronski generator neutron generator

Jedrska fizika
Nevtronski izvor, ki temelji na jedrski reakciji, ki jo prožijo hitri ioni (običajno protoni) iz pospeševalnika.

nevtronski izvor neutron source

Jedrska fizika
Naprava ali snov, ki emitira nevtrone.

nevtronski pretvornik neutron converter

Reaktorska fizika
Naprava iz cepljive snovi, iz katere se pri obsevanju s počasnimi nevtroni sprostijo hitri.

nevtronski strup neutron poison (nuclear poison)

Reaktorska fizika
Snov, ki absorbira nevtrone in je v sredici praviloma neželena.

nevtronski zaščitni plašč neutron reactor shield

Jedrska tehnika
Poseben plašč okoli reaktorja, ki ščiti zunanje dele pred nevtronskim sevanjem.

nezgoda incident

Upravni nadzor
Druga stopnja jedrske nesreče po lestvici INES: (ljudje in okolje) Izpostavljenost prebivalca preko 10 mSv ali izpostavljenost delavca preko zakonsko določene letne meje. (radiološke pregrade in nadzor) Dozne hitrosti v delovnem območju presegajo 50 mSv/h ali znatna kontaminacija v objektu na območju, kjer to ni predvideno s projektom. (globinska obramba) Znatne odpovedi varnostnih mer, vendar brez dejanskih posledic, najdba visoko radioaktivnega zaprtega vira sevanja neznanega izvora, naprave ali transportnega tovorka z ohranjenimi varnostnimi merami ali neprimerna embalaža visoko radioaktivnega zaprtega vira sevanja.

nezgoda z izgubo pretoka hladila loss of flow accident

Jedrska varnost
Prehodni pojav v elektrarni, do katerega pride ob prekinitvi prisilnega obtoka hladila.

nezgodni komandni center emergency control centre

Jedrska varnost
Centralno mesto, štab, iz katerega se upravlja izvajanje vseh ukrepov za blažitev posledic težke nesreče v jedrskem objektu.

ničelna moč zero power

Reaktorska fizika
Stanje, ko je reaktor kritičen, gostota nevtronskega fluksa in s tem moč pa sta zelo majhni.

nivo za preiskavo investigation level

Varstvo pred sevanji
Vrednosti količin, kot so ekvivalentna doza, vnos ali kontaminacija na površinsko ali prostorninsko enoto, pri katerih in nad katerimi je treba opraviti preiskavo.

nizko- in srednjeradioaktivni odpadki (NSRAO) low and intermediate level waste

Radioaktivni odpadki
Odpadki, ki vsebujejo radionuklide z manjšimi aktivnostmi, kot jih imajo visokoradioaktivni odpadki (VRAO) in ki sproščajo zanemarljivo količino toplote.

nizkoradioaktivni odpadki (NRAO) low level waste

Radioaktivni odpadki
Odpadki z nizko aktivnostjo beta, gama in alfa, nizko radiotoksičnostjo, ki oddajajo neznatno toplotno energijo.

nizkotlačen low head

Jedrska tehnika
Pridevnik, ki označuje sistem ali napravo, delujočo pri (relativno) nižjih obratovalnih tlakih.

nizkotlačni sistem za varnostno vbrizgavanje low head (pressure) safety injection system

Jedrska tehnika
Sistem, ki vbrizgava vodo za zasilno hlajenje v primarni krog pri (relativno) nizkem tlaku.

nizkotlačno varnostno vbrizgavanje low head (pressure) safety injection

Jedrska tehnika
Vbrizgavanje vode za zasilno hlajenje sredice v primarni krog pri nizkem tlaku in veliki dobavni količini.

nobelij Nobelium

Jedrska fizika
Element z vrstnim številom 102.

normalna izpostavljenost sevanju normal exposure

Varstvo pred sevanji
Izpostavljenost sevanju, ki se pričakuje pri normalnih pogojih obratovanja objekta, naprave ali vira, vključno z možnimi manjšimi nezgodami, ki ostanejo pod nadzorom.

normalni dejavnik staranja normal stressor

Jedrska tehnika
Dejavniki, ki izvirajo iz normalnega stanja in lahko povzročijo staranje opreme.

normalno obratovanje in prehodni pojavi (kategorija I) condition I (normal operation)

Jedrska tehnika
Kategorija dogodkov v jedrski elektrarni po ANSI N.18: vsakodnevno stanje elektrarne; hitra zaustavitev reaktorja in sprožitev varnostnih sistemov niso potrebni.

normalno odprt normally open

Jedrska tehnika
Oznaka za položaj relejev oziroma ventilov. Normalno odprt rele ima kontakte razklenjene, kadar ni krmilne napetosti; normalno odprt ventil med normalnim obratovanjem prepušča medij.

normalno stanje normal condition

Obratovanje jedrskih elektrarn
Stanje elektrarne oziroma opreme, ko so vsi parametri v predpisanih mejah.

normalno staranje normal aging

Jedrska tehnika
Staranje opreme, ki nastane pred obratovanjem in med njim. Staranje zaradi stanj, ki so posledica napak pri obratovanju, ni všteto.

normalno zaprt normally closed

Jedrska tehnika
Oznaka za položaj relejev oziroma ventilov. Normalno zaprt rele ima kontakte sklenjene, kadar ni krmilne napetosti; normalno zaprt ventil med normalnim obratovanjem ne prepušča medija.

notranja izpostavljenost internal exposure

Varstvo pred sevanji
Izpostavljenost virom sevanja, ki so v telesu.

notranja stran hladilnika cooler tube side

Jedrska tehnika
Prostor znotraj cevi prenosnika toplote, v katerem se pretaka hladilni medij.

notranje napajanje (zasilni vir električnega napajanja) on-site power supply (emergency power source)

Obratovanje jedrskih elektrarn
Pomožni generator, navadno dizelski, za proizvodnjo električne energije v primeru sile na lokaciji.

notranje sevanje internal radiation

Varstvo pred sevanji
Ionizirajoče sevanje (sevanje gama, delci beta in alfa), ki mu je človekov organizem izpostavljen in ki prihaja iz virov, ki so razporejeni v človekovem telesu (v različnih organih, tkivih, telesnih tekočinah). Posebno nevarni notranji kontaminanti so sevalci alfa in beta.

notranji deli reaktorja reactor internals

Jedrska tehnika
Oznaka za konstrukcijske elemente v reaktorski posodi, ki niso del sredice.

notranji sledilnik intrinsic tracer

Jedrska fizika
Izotop, ki je naravno prisoten v določenem vzorcu in ga je možno uporabiti za sledenje določenega elementa s kemičnimi in fizikalnimi procesi.

nukleon nucleon

Jedrska fizika
Eden od sestavnih delov atomskega jedra, tj. proton ali nevtron.

nuklid nuclide

Jedrska fizika
Atom s točno določenim številom protonov in nevtronov v jedru. Označimo ga s simbolom elementa, ki mu pripada, ter z masnim številom.
O

občutljivi prostor (občutljiva prostornina) sensitive volume

Jedrska fizika
Del detektorja sevanja, ki se odziva na sevanje.

občutljivost za sevanje (radiosenzibilnost) radiosensitivity

Varstvo pred sevanji
Relativna dovzetnost celic, tkiva, organov, organizmov ali snovi za poškodbe zaradi ionizirajočega sevanja.

obdelava treatment

Radioaktivni odpadki
Postopek, s katerim skušamo izboljšati varnost in/ali ekonomičnost z različnimi načini obdelave odpadkov. Trije osnovni cilji obdelave so: zmanjšanje prostornine, odstranitev radionuklidov iz odpadkov in sprememba sestave. Po obdelavi odpadke lahko imobiliziramo, da dobimo želeno obliko.

obdelava odpadkov waste treatment

Radioaktivni odpadki
Mehanska ali kakšna drugačna obdelava radioaktivnih odpadkov pred dokončnim odlaganjem.

obdelava signala signal conditioning

Jedrska tehnika
Predelava signala za nadaljnjo uporabo.

obesa regulacijske palice control rod disconnect

Jedrska tehnika
Naprava, na katero je pritrjena regulacijska palica.

obhod walk through

Obratovanje jedrskih elektrarn
Način usposabljanja, ki tečajniku olajša prehod iz učenja v simuliranem okolju k uporabi v dejanskem delovnem okolju. Vključuje obiske objekta, ki poudarjajo fizične lokacije, in opazovanja usposobljenih uslužbencev pri njihovem delu.

objekt za obsevanje irradiation installation

Varstvo pred sevanji
Zgradba ali obrat, v katerem so nameščeni pospeševalniki delcev, rentgenski aparati ali radioaktivni viri visokih aktivnosti, ki lahko ustvarjajo močna sevalna polja. Pravilno zasnovana zgradba zagotavlja zaščito in drugo varovanje in je opremljena z varovalnimi mehanizmi, kot so vezne zapore (interlocks), ki preprečujejo nenamerne vstope v močna sevalna polja. Objekti za obsevanje zajemajo naprave za sterilizacijo ali konzerviranje komercialnih izdelkov in nekatere naprave za industrijsko radiografijo.

objektna nevarnost site area emergency

Jedrska varnost
Stopnja nevarnosti, ki jo predvideva državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči (stopnja 2): nastanek ali razvoj dogodkov povzroči odpoved varnostne funkcije elektrarne oz. je verjetno, da se to zgodi, oz. je zaradi sovražne dejavnosti v nevarnosti osebje ali oprema v elektrarni oz. je onemogočen učinkovit dostop do opreme in sistemov, pomembnih za varnost elektrarne. Možen je izpust radioaktivnih snovi v takem obsegu, da je treba uvesti zaščitne ukrepe na območju elektrarne in izjemoma tudi v njeni neposredni okolici.

oblika toka flow pattern

Jedrska tehnika
Vrsta dvofaznega toka v pretočnem kanalu.

oblikovni koeficient trenja form friction factor

Jedrska tehnika
Koeficient v enačbi za izračun padca tlaka, ki upošteva spremembo tlaka zaradi spremembe oblike cevovoda ali pretočnega kanala.

obloga liner

Jedrska tehnika
Plast zaščitne snovi na zunanji ali notranji strani predmeta ali dela opreme. Primeri: notranja obloga reaktorske posode, obloga vsebnikov za radioaktivne odpadke, plast neprepustne snovi, ki obdaja jalovino.

območje izvora source range

Reaktorska fizika
Območje podkritičnega pomnoževanja ter tako majhnih moči reaktorja, da je za zanesljivo merjenje nevtronskega fluksa potreben neodvisen nevtronski izvor.

območje materialne bilance material balance area

Upravni nadzor
Območje znotraj jedrskega objekta ali izven njega, v katerem je kadarkoli mogoče opraviti popis jedrskih snovi in določiti količino teh snovi, ki se v to območje vnašajo ali iz njega iznašajo.

območje moči power range

Reaktorska fizika
Območje moči reaktorja nad točko jedrskega gretja.

območje neomejenega gibanja unrestricted area

Upravni nadzor